Pro překlad tohoto blogu do angličtiny klikněte ZDE

Tajemství vlkodlaků

8. srpna 2006 v 8:38 | Dark Princess |  Vlkodlaci
Medicína hledá vysvětlení
V 16. a 17. století patřila víra v existenci vlkodlaků k nejrozšířenějším pověrám v Evropě. Stala se dokonce i součástí víry v upíry, kdy byli lidé přesvědčeni o tom, že upír na sebe může brát vlčí podobu. Snadněji pak útočil na svou oběť skokem na hrdlo, aby mohl lépe pít lidskou krev. Problematika vlkodlactví je však mnohem složitější, než by se na první pohled zdálo…
DUCHOVNÍ ARCHETYP MINULOSTI?Klademe-li si otázku, jak víra ve vlkodlaky vlastně vznikla, záhy zjistíme, že odpověď není vůbec jednoduchá. Vlkodlactví totiž obsahuje velmi výrazné faktory náboženské, sociologické i kriminologické, přičemž každý z nich působil uvnitř tehdejší středověké společnosti velice dlouho. Víra ve vlkodlaky tak byla výslednicí určitého společensky působícího procesu, kde hlavní roli sehrávala nevzdělanost, náboženské tmářství a částečně i jisté kultovní historické dědictví, sahající hluboko do minulosti. Už v prehistorickém stádiu vývoje lidských dějin symbolizoval vlk, jinde šakal nebo kojot, smrt. Tehdy si pravěcí lidé, nahánějící zvěř v tlupách, všimli, že stejným způsobem loví kořist i vlci ve smečkách a zpravidla vždycky úspěšně. Právě tady lze vysledovat stopy po rituálech, při nichž lidé doby kamenné navlékali na sebe před lovem vlčí kůže v naději, že jim to pomůže k úspěchu. Někteří dokonce ve vlčích kůžích i lovili. Ta absorbovala lidský pach a bylo tak možné snáze se ke kořisti přiblížit. Vlk se později stával mezi prvobytně pospolnými kmeny i rodovým znamením a byl vzýván jako přírodní božstvo. Koneckonců, v Evropě patřili vlci až do hlubokého středověku k nejrozšířenějším a nejnebezpečnějším šelmám.

Vlk, respektive šakal patřil i k významným božstvům staroegyptské civilizace. Bůh se šakalí hlavou Anúbis byl i zde bohem smrti a podsvětí, jeho vzývání bylo spojeno s kněžskými rituály, připomínajícími pozdější černou magii. Vlk stojí i na počátku římské civilizace. Byla to slavná římská vlčice, která podle staré pověsti odkojila legendární zakladatele Říma, Romula a Rema. I u starých Germánů byl vlk významným atributem boje a války. Lidé vypozorovali, že když tato šelma zaútočí, téměř nikdy se nevzdává. Pozornosti jistě neunikla ani inteligence těchto zvířat, která svou kořist napadají většinou až ve chvíli, kdy si jsou jistá svou převahou.

Vlk, ve spojení s krutostí, násilím a smrtí, tak vždy patřil mezi nejvýznamnější symboly nejstarších náboženských představ lidí. Dalo by se říci, že to byl velice výrazný duchovní archetyp lidské civilizace už v raných etapách jejího vývoje, byť se většinou nejednalo o symboliku právě pozitivní, a u některých pohanských národů bývaly vlčí rituály dokonce spojovány s krvavými lidskými obětmi. Nástup křesťanského náboženství však zdaleka neznamenal vymýcení starých pohanských zvyků, tradic a rituálů. Pohanské představy o démonech a tajemných silách přírody dál přetrvávaly a získávaly nový rozměr v alchymii a okultismu. Právě 16. století bylo érou nového vzepjetí magie, díky přechodnému, renesančnímu uvolnění duchovního života feudální společnosti, které přervalo dogmatický úzus dosud asketicky pojímaného křesťanství. Sama církev se zmítala v té době ve vážných problémech, které měly svůj vnější výraz v nástupu protestantského reformismu a věroučných sporech. Proto se hledaly nové cesty, jak proniknout do tajemství lidského bytí, přírody i božích zákonů. Alchymie, magie a další okultní praktiky byly jednou z takových cest, ruku v ruce s rostoucí pověrčivostí.

Bylo by ovšem mylné se domnívat, že církev stála zcela stranou tohoto procesu rostoucího zájmu o tajemno všeho druhu. Svým způsobem se tohoto boomu sama účastnila. Vyhlášením boje s čarodějnictvím v duchu nechvalně proslulého spisu Kladivo na čarodějnice se především katolická církev staví do pozice strážce křesťanské víry. Tento boj je zároveň součástí jejího vlastního boje za nové duchovní sjednocení křesťanstva i obnovou jejích otřesených mocenských pozic a návratu ke stavu, kdy byla jedinou duchovní společenskou silou, kterou sice nikdy být nepřestala, ale ztratila svou dřívější razanci v tvorbě a ovlivňování náboženského života, jenž plynul svou vlastní setrvačností. Vrcholní představitelé kléru věděli, jak mocná je lidská pověrčivost, vždyť i mnozí církevní hodnostáři byli v jejím zajetí a nyní ji hodlali využít ve svůj prospěch. V rámci boje s čarodějnictvím bylo totiž možné se zároveň vypořádat s heretiky, odpadlíky a vůbec se všemi, kdo inklinovali k volnomyšlenkářství, či praktikovali takové způsoby jednání, jež církev považovala vždycky za škodlivé a nežádoucí. Mělo to jednu výhodu. O tom, kdo je kacíř, čaroděj, nebo čarodějnice, měla rozhodovat církev sama. Mohla se tak zbavovat všech svých skutečných i domnělých protivníků. A hysterie, rozpoutaná mezi nevědomými lidmi, jí v tom byla výtečným pomocníkem.
LYKANTROPIE A JEJÍ ODNOŽE

Dnes jsou vlkodlaci námětem řady hororových filmů a jen málokdo se už při nich třese hrůzou. Tak tomu ale nebývalo vždycky. Ještě před pár staletími lidé skutečně věřili, že existuje proměna některých lidí ve vlky, zejména při měsíčním úplňku, kdy bylo nebezpečné vycházet ven. O přímé vazbě honů na čarodějnice s vlkodlactvím (lykantropií) svědčí i kdysi všeobecně rozšířená víra, že se čarodějnice sjíždějí ke svým shromážděním (sabatům) na vlcích a pak se samy ve vlky proměňují, aby napadaly lidi i jiná zvířata. Když byl vlkodlak smrtelně zraněn, vracel se těsně před smrtí zpět do lidské podoby. Bohužel, k šíření těchto pověr přispívaly i případy velmi závažné násilné trestné činnosti duševně nemocných jedinců.

Je znám případ jistého Francouze Gillese Garniera, hromadného vraha z 16. století, který zabíjel zatoulané děti a živil se jejich masem. O podobné případy kanibalismu osob žijících osamoceně v odlehlých pustinách nebyla ve středověku nouze. Když byl Gilles Garnier posléze lapen, nejenže se na mučidlech přiznal ke svým strašlivým zločinům (které mu však byly stejně prokázány), ale tvrdil o sobě, že se proměňoval ve vlka a pak zabíjel vše živé. Nakonec byl obviněn z čarodějnictví a v lednu roku 1573 upálen.

Také Němec Peter Stube byl v 16. století odsouzen za to, že zavraždil ve své údajné vlčí podobě řadu dětí i několik těhotných žen. I jemu byl prokázán kanibalismus a po předchozím mučení ho roku 1589 také upálili.

Známý je i případ nezletilého vraha Jeana Greniera, slabomyslného pasáka, který údajně zabíjel malé děti oblečen do vlčí kůže. Pozůstatky jeho obětí se ale nikdy nenašly, a tak ho roku 1603 zprostil soud žaloby a tento slabomyslný mladík byl doživotně internován v jednom klášteře, kde za šest let zemřel. Jeho soudci dospěli při vyšetřování k závěru, že si hoch vymýšlel, a i když zřejmě nevraždil, mohl být pro své okolí nebezpečný.

Tyto a mnoho jiných kriminálních případů údajné lykantropie měly na šíření víry ve vlkodlaky nemalý vliv. Soudy s těmito zločinci se těšily velkému zájmu obyvatelstva, vždyť nebylo běžné chytit »vlkodlaka«. Jsou však ale i jiné odnože vlkodlactví, které přispívaly k umocňování této pověry. V Anglii se například zjevovali černí psi, především v místech starých pohanských kultů, ale i jinde. Černý pes se například zjevil po prudké bouřce v kostele v městečku Bungay. Dva z věřících, kteří se uvnitř zrovna modlili, černý pes zabil a třetího těžce zranil rozsáhlým popálením. Mnoho předmětů poblíž kazatelny stačil přízrak ještě poničit a potom zmizel. Dnešní badatelé se domnívají, že popis řádění tohoto černého psa připomíná fenomén kulového blesku. Proč ale právě »černý pes« a nikoli »zářící pes«? To už prý zapracovala lidská fantazie…

Podobná zjevení černých psů údajně pronásledovala řadu osob, žijících v 19. století například v americkém státě Missouri, kde byla víra ve vlkodlaky rovněž silně zakořeněná. Avšak nejvíc případů tohoto zjevení přece jen pochází z východní Anglie, z míst, kde dodnes leží prehistorické kamenné svatyně. Podobná místní legenda inspirovala později i A. C. Doyla k napsání bestselleru o psu baskervillském.

Je zde ale ještě něco, na co bychom neměli zapomínat. Totiž případy skutečné lykantropie, tedy lidí, kteří se stali »vlky« nikoli z důvodu svých zločinných úmyslů, ale kvůli osobním tragédiím, jež je potkaly. Z literatury známe dva nejznámější prototypy - Tarzana a Mauglího. Jde o vzácné případy osob, které skutečně odchovala divočina, a ony tak dočasně ztratily své lidské instinkty. Snad nejproslulejší je ale skutečný případ indických dětí Amaly a Kamaly, nalezených v roce 1920 v džungli, které skutečně odchovali vlci. Tato lidská »vlčata« nikdy nezískala zpět své lidství. Běhala po čtyřech, vrčela, kousala a škrábala a v zajetí se naučila reagovat jenom na určité povely. Pokud by Amala s Kamalou vyrostly v džungli, izolovány od lidí, staly by se možná jednoho dne skutečnými lidskými »vlkodlaky«. Mladší Amala zemřela už po roce zajetí (nebyly jí ještě ani 3 roky - pozn. aut.), mnohem starší Kamala ji přežila ještě o devět let. Zvládla pouze jednoduché práce. Historie zná i další případy »divokých dětí«. V roce 1729 našli podobně zvlčilého chlapce poblíž Hannoveru. Živil se sběrem kořínků, kůrou i drobnými hlodavci a ptáky. Byl převezen do Anglie, kde o něj pečovala církev. Mluvit se nikdy nenaučil. Kdyby nebyl nalezen, měli by v Německu asi o jednoho »vlkodlaka« více. Kolik podobných případů odložených dětí, vychovaných vlky či jinými zvířaty, se asi ve středověku odehrálo? Kolik mentálně zaostalých jedinců vyrostlo v divočině až do dospělosti, aby se z nich posléze stali masoví vrazi a kanibalové? Nebyl nakonec i případ již uváděného Gillese Graniera jen odrazem podobné reality? Propojením mýtických tradic o zbožšťování vlků a skutečné, objektivně existující lykantropie? Zdá se, že to nelze vyloučit…
LYKANTROPIE POHLEDEM VĚDY

Leccos o lykantropii napovídá i dnešní věda, především medicína. Například v odlehlých oblastech Balkánu, kde byla víra ve vlkodlaky, upíry a jiné démony zvlášť pevně zakořeněná, se dlouho v povědomí tamního horského obyvatelstva udržoval pohanský kult krve. Věřilo se, že lidská krev má kouzelné účinky, a to nejen jako prevence proti různým neduhům, ale i jako omlazující prostředek. Lidská krev byla používána i k rituálům černé magie ve spojení se zaříkávadly proti nemocem. Mnoho lidí trpělo chudokrevností, nedostatkem důležitých minerálů a konzumace zvířecí a v krajním případě i lidské krve zdravých jedinců byla považována za významný léčebný prostředek. I lékaři, ošetřující v roce 1492 umírajícího Innocence VIII., provedli drastickou transfúzi u tří mladých chlapců, aby odvrátili papežovu smrt. Papež sice odmítl lidskou krev vypít, protože to považoval za těžký hřích, ale všichni chlapci, oslabení nadměrnou ztrátou krve, následkům této transfúze podlehli.

Známé jsou i případy bestiálních vražd mladých dívek, služebných české šlechtičny Kateřiny Bechyňové z Lažan, nebo uherské hraběnky Alžběty Báthoryové z Čachtic, které věřily, že jim bylinné koupele s příměsí lidské krve zachovají krásu a věčné mládí (»velmi netradiční« bylinné koupele čachtické paní představíme v některém z příštích čísel REGENERACE). Tyto, svého druhu extrémní případy přesvědčivě dokládají, jak byl tehdy kult léčebných účinků lidské krve rozšířen.

Lykantropie však měla své racionální jádro i v něčem jiném. Lze za ni dnes považovat i velice vzácné onemocnění, které vzniká při dlouhodobém a téměř totálním nedostatku železa a některých dalších látek v lidském organismu. Následkem absence železa docházelo například k deformacím obličejové části hlavy, kdy se protahovala dopředu dolní i horní čelist a tvář takto postižené osoby pak připomínala skutečně zvířecí tlamu. Tito lidé, vyvržení ze společnosti jako »vlkodlaci«, byli nuceni žít v ústraní a opatřovali si jídlo všemi dostupnými prostředky: krádežemi i loupežemi. Jejich samota po čase způsobovala vážné duševní poruchy končící nezřídka i šílenstvím a kanibalismem. Moderní medicína dokládá, že konzumace krve rozvoj lykantropie jako nemoci skutečně zastavovala, poněvadž tito »vlkodlaci« tak získávali živiny, jejichž akutním nedostatkem trpěli. Vlkodlactví tak mělo i tohle pozadí, jež přispívalo k šíření legend o převtělování »prokletých« lidí ve vlky. Podle dobrozdání dnešní medicíny mohlo být vlkodlactví podmiňováno především duševními nemocemi, mezi nimiž dominovalo rozštěpení osobnosti - schizofrenie, přičemž se například vliv měsíčního úplňku mohl projevovat jako aktivátor záchvatů. Statisticky je prokázáno, že v období úplňku stoupá počet násilných trestných činů i nemocí. Proto i velmi dávné představy, že právě při úplňku dochází k oněm transformacím některých lidí ve vlky, nemusely být až tak neopodstatněné a vycházely z tradic a pozorování mnoha generací. Dnes už sotva můžeme spočítat, kolik psychicky narušených osob se stalo obětmi středověkého pronásledování čarodějnic, vlkodlaků či upírů. Jeden z nejproslulejších lovců čarodějnic a vlkodlaků ve Francii přelomu 16. a 17. století, Pierre de Rousteguy, se chlubil tím, že dal upálit na 600 lidí. Jak sám zaznamenal, začalo roku 1613 v kostele v Amou asi 40 žen najednou štěkat a výt. Snad šlo o projev nějaké masové hysterie, ale postižené osoby byly obviněné z čarodějnictví a skončily na hořících hranicích. V Německu pak v průběhu 16. a 17. století skončilo na popravištích a v ohni nejméně sto tisíc lidí pro podezření z čarodějnictví či vlkodlactví.

Jedno dnes víme jistě. Ve většině případů šlo o oběti psychických poruch a masové hysterie, již pomáhalo rozpoutat církevní tmářství křesťanské civilizace - jev, jenž u jiných kultur tehdejšího světa neměl obdoby. Šlo o výsledek zvrácené víry křesťanského extremismu v té nejkrutější podobě, který zůstává trvalým svědectvím i varováním před zneužitím jakéhokoli náboženství pro ryze mocenské a antihumánní cíle.
 

29 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (156)
Zobrazit starší komentáře

101 ruimalek ruimalek | 12. května 2011 v 19:00 | Reagovat

skusil někdo ten ritual že já jo radim vám ať neskoušejte :-)

102 Zodiak Zodiak | Web | 5. června 2011 v 21:56 | Reagovat

Jeden z nich jsem možná byl já nebo Marlin
[30]:

103 rarach49 rarach49 | 19. června 2011 v 17:43 | Reagovat

[9]: ne ty dvě rasi se nenávidí ale muž vlkodlak a upírka kdis se zalilujou tak to jo

104 rarach49 rarach49 | 19. června 2011 v 17:46 | Reagovat

[96]: mág je bíla a černá magie dohromady

105 rarach49 rarach49 | 19. června 2011 v 17:54 | Reagovat

[84]: možná sou co víš

106 Martin Martin | 21. června 2011 v 21:32 | Reagovat

Já osobně jsem křesťan a na tyto mystické stvůry věřím :-) byloby úžasné kdyby se někde v Transilvánii schromážďovali a po pár měsících by oblehli svět a někoho by zabily někoho pokousaly, já bych byl nejradši UPÍR A VY? 8-)

107 Martin Martin | 21. června 2011 v 21:34 | Reagovat

[78]: Trochu smyšlené

108 Martin Martin | 21. června 2011 v 21:36 | Reagovat

[62]:palec nahorůůů

109 Martin Martin | 21. června 2011 v 21:40 | Reagovat

Lidi nejlepší by bylo založit takový cech takový kteří věří až moc hodně je dobré kteří osobě říkají jsem vlkodlak (upír) výborné co když první strana je vaše a ta druhá temná fakt bych chtěl kouzlo které by bylo abysmese všichni sešli na některém místě a bojovali kouzlili jako v minulých dobách ( za dob vlkodlaků, upírů apod...) :-)

110 MartinsCZ MartinsCZ | 21. června 2011 v 21:43 | Reagovat

[15]: jn co když chystají nějakou zpouru všichni z dávných dob :D

111 Harry Harry | 9. července 2011 v 11:48 | Reagovat

Proč ne? :))[101]:

112 Rebeka Rebeka | 14. července 2011 v 19:46 | Reagovat

Podla mňa je to blbosť. ;-)

113 Deny Deny | E-mail | 10. listopadu 2011 v 19:11 | Reagovat

jo jeto tak já jsem opravdový vlkodlak a každý ůplnek nekoho zváz můžu pokousat. 8-)

114 Deny Deny | E-mail | 10. listopadu 2011 v 19:15 | Reagovat

já miluju vlkodlaky ale to co jsem napsala nad timto komentářem to jsem si delala srandu takže mne se nemusíte bát ale vlkodlacy opravdu můžou ekzystovat. ;-)

115 Wlezley Wlezley | Web | 24. listopadu 2011 v 23:23 | Reagovat

Objevil jsem zajímavou věcičku. http://www.wlezley.eu/forum/viewtopic.php?f=38&t=48

116 jenik.slo jenik.slo | E-mail | Web | 20. prosince 2011 v 13:50 | Reagovat

zaprvé ty z vás kteří sem píší že jste lordi + vlkodlaci bych chtěl upozornit že to že jste vlkodlak neznamená že  jste lordi za druhé s tím bite fightem jste trapní hral jsem ho tři roky pak mně to přestalo bavit byla to ztrata času  take by bylo lepší abyste si uvědomili že vědět není stejné jako věřit

117 r r | 31. prosince 2011 v 13:44 | Reagovat

Já si myslím že je to dobréhttp://bs.jxs.cz/ublog/emoticons/tongue.gif

118 mili mili | 23. ledna 2012 v 17:03 | Reagovat

nevite nekdo jak znicit vlkodlaka nejake kouzlo na zlomeni kledby

119 Draco Draco | E-mail | 24. ledna 2012 v 22:30 | Reagovat

pekne komentare mate niektori zaujimalo by ma nakolko su pravdive rad by som sa pozhovaral s niekym kto otom vie viac a ta bite kkcina no comment nehrajte hry zite svoj vlastny zivot ;-) ....

120 Vicky Vicky | Web | 20. února 2012 v 21:55 | Reagovat

nice blog, jukni na můj :-)

121 Louis Vuitton Outlet Louis Vuitton Outlet | E-mail | Web | 6. března 2012 v 8:03 | Reagovat

As President Obama focused on the Louis Vuitton Outlet sanctions against Iran, Benjamin Netanyahu, prime minister of Louis Vuitton Outlet, said his country “must have the ability to defend itself, by itself.”

122 Louis Vuitton Louis Vuitton | E-mail | Web | 7. března 2012 v 3:01 | Reagovat

buy the best container with the price tag, or even obtain the price cut code.

123 Ondra Loníček Ondra Loníček | E-mail | Web | 28. března 2012 v 16:07 | Reagovat

Rád bych se v něho proměnil ale pak bych musel zabíjet vlkodlak se neumí totiž ovládat :-)

124 Keila Keila | 28. dubna 2012 v 15:05 | Reagovat

Já jsem vlkodlak..už 12 let

125 Syren Syren | E-mail | 21. června 2012 v 22:31 | Reagovat

Já jsem taky vlkodlak. Nevim jak dlouho, ale ne čistej. A já se umím ovládat!

126 vlkodločice101 vlkodločice101 | 4. července 2012 v 13:50 | Reagovat

já jsem vlkodlak a když je úplněk tak vyju na měsíc.

127 abc abc | E-mail | Web | 8. srpna 2012 v 6:34 | Reagovat

[126]: :-D :-D :-D Ty jsi taky případ.

Tady máš odkaz na pomoc: http://www.psychiatrie.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=18

128 smrt vlkodlakum a upírum smrt vlkodlakum a upírum | 8. října 2012 v 18:22 | Reagovat

vlkodlaci ste jenom nemyslicí zvířata kteří mají být odstraněni zabíjejte je vedne v noci nemají na tomto světě co dělat

129 kiki kiki | E-mail | 16. října 2012 v 19:15 | Reagovat

Miluju vlky, jejich hiearchie, jejich povaha...jsou skvělí!
víte co? já myslím, že vlkodlaci jsou, ale představuju si je, jako lidi, co se umí měnit na vlka....žádná monstra co by se prali s upíry...blbost! Prostě člověk, který může změnit svou fyzickou podobu... a buďme upřímní....kdo by o to nestál?! :)
mimochodem, lidi, co nesnáší vlkodlaky by na takové stránky vůbec neměli chodit! proč musíte za každou cenu zkazit radost nám "věřícím" ?!
(jo já vím...jsem praštěná... a za tenhle komentář se omlouvám!)

130 WEre WEre | 22. října 2012 v 19:43 | Reagovat

[128]:umri si sam.

jinak suepr clanek a pekny blog ;)))

131 WEre WEre | E-mail | 22. října 2012 v 19:50 | Reagovat

ahoj lidi a nelidi zajimam se o vlkodlaky a spol tak kdyby nekdo chtel pokecat napiste na email :)

132 BladeMaster in Novedo Espada BladeMaster in Novedo Espada | E-mail | 4. listopadu 2012 v 0:10 | Reagovat

Blademasteři mají za úkol vyhladit všechno mystické ;) takže se opět těším na vycházku při měsíšku na hřbitově a jsou dušičky, no bájo :D

133 Alik Alik | 15. prosince 2012 v 18:36 | Reagovat

Já na to nevěřím je to jen smyšlené.kdyby to existovalo tak bych měla radši upíry asi proto, že jsou hezčí a regenerujou se. vlkodlaky můžeta zabít ale upíra jen a pouze nějakýma dřevěnýma kůlama a vlkodlaka normálním nožem. asi bych se nechala vypít a byla bych aspon sexy

134 Pedro Niči Pedro Niči | 24. ledna 2013 v 8:59 | Reagovat

[125]: hele kdyby si mi chtel o tech likanech ric vic tak mi dyz tak dej vedet na fb Pedro Niči to je muj facebook

135 leníí leníí | E-mail | 1. února 2013 v 17:25 | Reagovat

asi jsem vlkodlačka
nebo mě jeden kluk ze 7mičky škrtil a ja cítila něco jako touhu ho kousnout a pak sem ho najednou hryzla ani jsem to nevnímala až jsem cítila krev...
tak jsem ho pustila a on mi začal řikat že jsem mrcha že jsem ho hryzla...neznamená to že jsem VLKODLAČKA?? PLS napište mi na email O_O

136 p________________h p________________h | 12. února 2013 v 1:39 | Reagovat

Vymrdám vám mozky píče!

:-D

137 p________________h p________________h | 12. února 2013 v 1:39 | Reagovat

Mrdky vymrdanééééé co to píšete za sračky?!!! :-D

138 p________________h p________________h | 12. února 2013 v 1:42 | Reagovat

čas na spam:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

těžké na vymrdaný mozek :-D ( I know )

################################
################################
################################
################################
################################
################################
################################
################################
################################
################################

------nic konec kurvičky--------

Výmrdky :-D :-D

139 elík elík | E-mail | 17. února 2013 v 21:49 | Reagovat

:-) tak prosimtě kdybych byla vlkodlakv kolika leterch se to u mně projeví?, jen tak 8-O

140 Tereza Tereza | E-mail | 16. března 2013 v 11:13 | Reagovat

AHoj, četla jsem vampirismus a o vlkodlacích na tomto blogu, ale překvapuje mě, že v kategorii vampirismus je jak stvořit vampíra a ve vlkodlacích není jak stvořit vlkodlaka. Ví tu vůbec někdo jak ho stvořit? :-|

141 vlkodlak 777 vlkodlak 777 | 5. července 2013 v 22:33 | Reagovat

Aliku ty fakt věříš těm sračkám z netu, my vlkodlaci máme rychle hojeni a jediným kousnutím můžeme způsobit upírum velké potíže. A mám kámošku upírku a kolík ji nezabil chtěla to zkusit. Zkušenosti nad net a myslím že vlkodlaci(lykani) jsou lepší. :-) :-D  8-)

142 Blackie Blackie | 19. září 2013 v 22:52 | Reagovat

Ahojky všem,já mám tříčlenou smečku vlkodlaků. A na vaše poznámky bych chtěla odpovědět,tak,že vlkodlakem se nemůžeš stát kouzlem,musíš to mít ve smím rodě (rodině). Moje babička je šamanka,děla očistný rituály,nebo si prostě jen k sobě zavolá živly a čerpá z nich energii. :) Svých vlčích smyslů sem si všimla,až před rokem. Zeptala sem se na to babičky a ona se mě zeptala - tak už si to v sobě našla? .. vyprávěla mi o mém rodokmeně z máminy strany,ukázala mi kdo v naší rodině tímto byl,a já sem další,která tím je. Můj symbol je úplněk a dnes úplněk je,krásné vytí na měsíc,přeji ;)

143 gregorien gregorien | 18. října 2013 v 22:06 | Reagovat

ahoj píšu různý povídky většinou o nadpřirozen no a do téhle chci dat démony a vlkodlaky a vlkodlaky jako tu lepší část temna

144 Argo Argo | E-mail | 18. listopadu 2013 v 19:35 | Reagovat

ahoj jsem vlkodlak a zamiloval jsem se do upirky a ona do mne..muzu s ni chodit??

145 Argo Argo | E-mail | 18. listopadu 2013 v 19:35 | Reagovat

ahoj jsem vlkodlak a zamiloval jsem se do upirky a ona do mne..muzu s ni chodit??

146 rosomak rosomak | E-mail | 10. prosince 2013 v 21:20 | Reagovat

Chci byt vlkodlak

147 anonym anonym | 15. prosince 2013 v 14:39 | Reagovat

chcete vědět něco o životě vlkodlaků podívaejte se i na můj web vlkodlaci.klanweb.cz

148 Radka Radka | 29. ledna 2014 v 19:06 | Reagovat

[106]: Já taky. To by bylo skvělý a příšerný zároveň. ;-)  :-D

149 Raduš Raduš | E-mail | 29. ledna 2014 v 19:10 | Reagovat

[143]: Já taky píšu a tenhle blog jsem našla hlavně proto, že mi docházely příšery. Poradíte mi někdo, co kromě kyklopů, draků, čarodějů, upírů, andělů, kříženců, mořských panen, démonů, Afrodity (promiň, bohyně) a měňavců mám použít? Díky.

150 Sherly Sherly | E-mail | 11. února 2014 v 20:15 | Reagovat

[124]: A já 422 ;) :-? [:tired:]  ;-)  :-?  :-x  :-P  :-|  O_O  :-(  :-?

151 Rafael Rafael | 10. května 2014 v 11:54 | Reagovat

ja se snazim jzistit nejake rituali napromieny na vlkodlaka lebo kousnuti to ani nahodou tak poradte mi :D

152 WLK WLK | 30. června 2015 v 21:28 | Reagovat

Prebudiť démona nie je ľahké, kto potom komu vládne? :)
Tiež neodporúčam :)

153 kiki kiki | 27. září 2015 v 17:20 | Reagovat

Viete, ako som spomínala v inom komentári. Verím že takéto niečo existuje, ale predsa v dnešnej modernej dobe je ťažké uveriť, že je to skutočné. Alebo aj človek, ktorý by vypil zvieraciu krv, však by umrel.---- :-| proste vždy keď i myslíte, že je pravda na dosah tak nie je... proste ak by sme vedeli pravdu nemali by sme v čo veriť.... :D .... verím,... ale zároveň aj nie....

154 Pls Pls | E-mail | 2. ledna 2016 v 9:54 | Reagovat

Ty jsi opravdu vlkodlak???
Jestli jsi, moooooc hrozne moooo  te prosim nemohl by jsi me kousnout:)
Nebavi me byt obycejnym clovekem.

155 Raven Raven | E-mail | 10. srpna 2017 v 0:28 | Reagovat

Zdravím vás :) mám velkou prosbu- kdyby jste někdo byl vlkodlak,nebo alespoň znáte rituál který je skutečně funkční,ozvěte se mi na mail shirwolf@seznam.cz nebo na Facebook Miyako Darknes Raven :) děkuji :3

156 Shadow Shadow | E-mail | 24. října 2018 v 0:13 | Reagovat

Zdravím prahlé duše, a schované útory ve vyprahlých stínech. Ti kteří se schováváte, vyjděte a rozšiřte svoje tlupy. Nebojte se a přetvořte nás víc.
Čím větší budeme, tím začneme...

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama