Pro překlad tohoto blogu do angličtiny klikněte ZDE

O auře

21. srpna 2006 v 15:36 | Dark Princess |  Aura
Aura je energetické vyzařování člověka. Toto jemné vyzařování zrcadlí charakter, vlastnosti, zdravotní stav, duševní vývoj a duchovní podstatu jedince. Určité barvy a jejich vzájemné prolínání, jakož i velikost a forma samotné aury, zobrazují celkový stav ducha a těla. Aura je u každého člověka zcela specifická, jedinečná a nezaměnitelná.
Poznatky, které lze z jejího pozorování vyvodit, předstihují svou komplexností a vystižením podstaty jakoukoliv jinou metodu, která doposud sloužila k získávání obdobných informací.
Křesťanská mystika středověku, jakož i malíři a sochaři všech dob, zobrazují Auru jako zářící, lesknoucí se světelný úkaz okolo člověka. Výzkumy z posledních let potvrzují zkušenosti senzibilů, že člověk je obklopen barevným, světelným obalem - Aurou. Toto energetické pole lze dnes už pomocí speciální technologie fotografování zachytit.
Vůbec první fotografie aury byla pořízena geniálním vědeckým pracovníkem Nikolou Teslou, a to již v roce 1891. Nejnovější vývoj 90 let přinesla Aura Imaging Foto, která poprvé umožnila zviditelnění tohoto energetického pole.
Nejdůležitější aspektem fotografování je výklad aury. Bez něho by fotografie neměla smysl.
Jistě jste se nejednou zamýšleli nad tím, proč se v některém prostředí či společnosti cítíte dobře, proč je vám někdo více či méně sympatický. Stává se vám, že vstoupíte do místnosti, ve které jsou i vaši velmi dobří známí a vy přesto cítíte nepříjemný pocit, či napjatou atmosféru? Stejně tak můžete být ve společnosti naprosto cizích lidí, kde se cítíte dobře a je vám příjemně, taktéž i ve společnosti osoby, se kterou soucítíte či jste naladěni, jak se říká na "stejnou vlnu".

Položme si otázku, co je toho příčinou? Dá se odpovědět i tak, že jste byli například pomluveni a přišli jste nevhod pro ty, kteří vás pomlouvali. Vy to vnitřně vycítíte v atmosféře i z pohledů a projevů dotyčných. Toto vnitřní vyciťování je v podstatě informativní tok mimo oblast vašeho vnímání: je to energetické vibrační pole vaší aury, které vám zprostředkovává tok informací mimo dimenzi vědomého chápání a vnímání.

Podstatu a příčinu těchto jevů bychom chtěli objasnit z trochu netradičního pohledu - z pohledu poznání zákonitostí a principů našeho energetického vyzařování aury.

Ještě dříve než si ozřejmíme působnost aury, je vhodné si připomenout, co vlastně způsobuje ono energetické vyzařování, vždyť pokud něco vydáváme, musí zde být zároveň i předpoklad příjmu. Lidský organismus je energeticky zásoben a přijímá energii výživou, což je věc vcelku známá a obecně daná energetickou hodnotou potravin. Jako druhý zdroj příjmu energie je vzduch, či lépe řečeno kyslík, jenž skrze plíce okysličuje naši krev. A jako třetí a velmi důležitý zdroj energie je záření, jež svým obsahem představuje známá kosmická záření, tak zemní vyzařování, jakož však i sluneční světelné paprsky, jež svou podstatou představují energii, korespondující s vibrační energetickou hodnotou jednotlivých energetických center - čaker. Tato přijímaná energie je transformována sedmi hlavními čakrami a rozváděna do všech oblastí našeho těla mřížovou sítí meridiánů, čímž vitalizuje naše fyzické tělo. Tento stav je velmi dobře zachytitelný např. elektro-akupunkturními přístroji, kde se dá přesně změřit energetická hladina té které čakry, jakož i energetická hladina meridiánů.

Čakry jsou energetická regulační centra, jejímž úkolem je přijmout životní energii, změnit ji a dát ji organismu k použití. Máme sedm hlavních čaker a velmi mnoho vedlejších, které rozvádí vitální energii do všech oblastí našeho těla. Těchto sedm hlavních čaker má své ukotvení podél páteře od kostrče až po temeno hlavy a vyúsťují do éterického těla v řadě kruhových, trychtýřovitývh vírů nad sebou a jimi proudí vitální energie, která nás drží naživu.

Každá jednotlivá čakra však také ovlivňuje stav k ní patřících žláz s vnitřní sekrecí. A je-li jedno z těchto sedmi energetických center porušeno, což může být způsobeno např. energetickým nedostatkem, avšak i nadměrnou energetickou funkcí, taktéž i možností, kdy do čakry proudí energie zdraví škodlivá, jako je například negativní zemní záření, potom je oslabena na výkonu i příslušná žláza a k ní náležící orgán a oblasti, jež svou funkcí vykazují poruchy, tedy příznaky nemoci. Ideálním stavem je zaktivizování a stav harmonické vyrovnanosti všech sedmi energetických center, jež dále předávají energii lidskému tělu. A jsme-li si vědomi toho, že žádná energie se neztrácí, může se pouze transformovat do jiných forem, tak i vitální energie našeho těla, která prošla celým procesem skrze čakry a meridiány do všech buněk našeho organismu, je opět vyzářena ven, mimo oblast našeho fyzického těla. A toto vyzařování je prezentováno jako energetické vibrační pole člověka, jež je tím oním pojmem, které známe pod názvem aura.

Vyzařování aury sahá do určité vzdálenosti od našeho těla, a když se k sobě přiblíží osoby na určitou vzdálenost, dochází k vzájemnému prolínání jejich aurických polí. Dojde tím k vzájemné výměně energie mezi jejich aurami, k předání informační hladiny obsahu jejich vlastní podstaty. A toto je právě tím oním pocitem, kdy se v přítomnosti určité osoby cítíme dobře a je nám sympatická, či zase naopak, kdy je vám dotyčná osoba nesympatická. Je to způsobeno právě rozdílnými vybračními energiemi, které se projevují buď příbuznými frekvencemi jejich vyzařování či souzněním, nebo také rozdílnými vibracemi, které se diametrálně liší od našich vlastních vibrací.

Taktéž však i naše myšlenky, byť i nevyslovené, mají velký význam v energetické hodnotě vibrací, kterými působíme na své okolí, neboť jak myšlenka, tak i lidské slovo je energií, které vytváří energetické formy, kterými působíme na své bližní, a které jsou v auře člověka vyjádřeny barevnou hodnotou.

V osobité atmosféře každého člověka, tedy ve vyzařování aurických polí, je obsaženo velké množství různých vibračních hladin, ve kterých jsou obsaženy všechny vlastnosti charakterizující naše JÁ. Proto je pro každého člověka obsah vibrační energie jiný, jemu vlastní. Lze jej ponížit tím, jak se zhoršuje náš postoj k životu, ale také navýšit uvědoměním a vlastním projevem, který je dán souhrnem pozitivních projevů, produchovněním svého postoje k životu a prostředí,

My sami svou vlastní vibrační energii nemůžeme pocítit měrou, jako to pociťují ti druzí okolo nás, neboť v této vibrační hladině žijeme. Naše okolí je tak v podstatě zrcadlem naší osobité atmosféry, naší podstaty, kterým se presentujeme vnějším projevem, avšak i nevědomým poselstvím našeho mnohdy skrývaného či nechtěného, co se snažíme před svým okolím, na vědomé i nevědomé úrovni skrýt v hloubi svého JÁ.

Jednotlivá vibrační pole aury však nejsou od sebe oddělena jakousi pomyslnou hranicí, ale prolínají se navzájem ze sfér vyššího frekvenčního působení směrem k nižšímu, nikoli naopak. To znamená, že sféry duchovního vibračního pole jsou schopné pronikat a ovlivnit působnost našeho emočního a mentálního projevu. Tento stav může nastat v tom případě, pokud je člověk schopen svým vlastním chtěním překročit onu bariéru, která mu zabraňuje uvědomění si svého vyššího JÁ.

Aura má své specifické oblasti, které vypovídají svým barevným zářením o stavu člověka. Tak jsou v auře promítnuty oblasti, kterým se vyjadřuje hodnota vstupní energie, tedy to, co člověk přijímá i stav toho, jak sám sebe člověk vidí či se hodnotí, stejně tak i stav vstupní energie, kterou se prezentuje svému okolí. Jsou přesně dané oblasti pocitové, sociální, komunikační, momentálních myšlenkových projevů, jakož i stav svého hlubšího vědomí a podvědomí. Tyto oblasti jsou ve vzájemné součinnosti s oblastí čaker, které spolupůsobí či ovlivňují ty která místa v našem aurickém vyzařování.

Stejně tak, jako máme sedm hlavních čaker, jsme obklopeni sedmi energetickými obaly, nebo se dá také říci záhaly či těly.

ÉTERICKÉ TĚLO je našemu fyzickému tělu nejblíže, má také nejnižší frekvenci je vzdálené 2-5 cm od povrchu fyzického těla. Toto pole se vytváří při každé nové inkarnaci a taktéž zaniká během několika dnů po smrti člověka. Toto vyzařování má přímou souvislost se zdravotním stavem, neboť toto vyzařování působí jako přirozená ochrana těla proti vnějším vlivům a také se v této části aury projeví příznaky nemoci ještě dříve, než se nemoc projeví aktem své působnosti ve fyzickém těle. Působí též jako prostředník mezi fyzickým tělem a dalšími vibračními poli. V této informační rovině se předávají informace smyslové podstaty a charakteru do emočního a mentálního těla a taktéž se přijímají energetické informace z vyšších vibračních polí do fyzického těla.

EMOCIONÁLNÍ TĚLO si můžeme představit, jako barevné obláčky vzdálené 5-20 cm od povrchu těla. v tomto poli se zobrazují naše pocity, emoce, charakterové vlastnosti a instinkty. Taktéž jsou v něm uloženy všechny naše potlačované či utajované emoce, vědomé i nevědomé obavy, podceňování či naopak přeceňování se. Dalo by se říci, že je zrcadlem toho, jak prožíváme své vlastní pocity. Jasné barvy značí prožívání pocitů, ale tmavé či kalné zabarvení svědčí o neprocítění či neprožití citových energií. A právě neprožívané citové energie se mohou po delší době či delším uložení v této části aury projevit jako blokády. Proto je velmi důležité uvolňovat energii, neboť nahromaděný hněv se může po čase např. projevit jako nemoc. Emoční struktury tohoto vibračního pole jsou i předpokladem karmické zátěže při nové inkarnaci. Je třeba si připomenout i to, že jakékoliv negativní projevy emočního charakteru nelze řešit mentálním projevem, protože mentální působení může pouze ovládat naše vnější projevy chování, nikoli však zrušit ony nevědomé emoční struktury.

A zde se nám objasňují souvislosti, proč nejsme schopni se zbavit těch všech negativních projevů, které i na vědomé úrovni odmítáme a chceme se jich zbavit. Tyto naše nechtěné projevy, jako je např. vztek, agresivita, pomluvy a mnoho dalších, jsme schopni mentálním způsobem pouze odvrhnout na okraj našeho emočního těla, jako by uskladnit mimo oblast chtěného projevu. A přesto se však znovu a znovu setkáváme s tím, že ony nechtěné projevy se opět po čase vynoří a zamoří negativem atmosféru našich vztahů, ať už se to týká partnerského soužití, pracovních konfliktů, vztahů k vlastním dětem či rodičům.

Dalo by se říci, že je to zrcadlo, odrážející právě všechny ty projevy, které se nám nelíbí na druhých, a které i sami odmítáme a přesto se k nám vrací, protože to v nás samých ještě je.

A jestliže jsme pochopili tyto souvislosti a přestaneme se vidět v roli oběti a taktéž přestaneme svalovat vinu za naše vlastním slabosti či trápení na ostatní lidi, nebo jiné různé okolnosti, získáme tím nový pohled na nás samé a toto poznání je přechodovým můstkem k vyššímu stupni pochopení a poznání sebe samých. Jak tedy je možno se zbavit oněch negativních emočních projevů? Osvobození může nastat pouze pomocí duchovního vibračního pole, které je vyjádřením moudrosti, lásky a spravedlnosti, a jež nám umožňuje poznání vnitřní jednoty s ostatním bytím. Tohoto spojení lze dosáhnout pomocí srdeční a temení čakry, jež nám zprostředkovává vhled do pravé přirozenosti věcí.

MENTÁLNÍ TĚLO je vejčitého tvaru a jeho frekvence je vyšší než rozsah frekvencí éterického a emočního těla. Nese všechny naše myšlenkové procesy, jak vědomé, tak i podvědomé a částečně i zcela zautomatizované vzorce a procesy myšlení a jednání. V této oblasti jsou obsaženy jak hodnocení, tak i etické a morální představy či dogmata. Do této oblasti též patří vnímání tělesných smyslů. Rozsah vibrací mentálního těla obsahuje nižší a vyšší frekvence.

Nižší frekvence poukazují na racionální myšlení, kterým hodnotíme realitu ve fyzické rovině. Avšak vlivem emočního vibračního pole je vnímání, a tím i chápání velmi zkresleno. Původní obsah mentálního vibračního pole je přijímat a rozumem integrovat univerzální pravdy, které k nám přicházejí z duchovního těla, používat je v těch či oněch konkrétních situacích ku prospěchu člověka tak, aby řešení dané mentálním přístupem bylo shodné s univerzálními zákonitostmi. A právě poznáním, jež k nám přichází z duchovní roviny, se projevuje mnohdy také i intuicí, vnuknutím, vyciťováním stavu věcí, jakož i obrazy či zvuky a jež jsou mnohdy i v přímém rozporu s naším racionálním myšlením. A právě přístup k vyšším vibracím mentálního pole spočívá ve spojení čelní čakry s temení čakrou. Tímto způsobem jsme schopni realizovat moudrost a poznání a tím i uvědomění si svého vyššího JÁ.

Jsou to tedy tři úrovně malého JÁ, které jsou však předpokladem pro vstup k vyšším dimenzím a dosažení úrovně svého vyššího JÁ. Člověk by měl neustále chtít poznávat nové možnosti a hranice a snažit se i o pochopení toho, co je skryto za obzorem jeho současného chápání a vnímání. Neodsuzovat doposud nepoznané či nepochopitelné. Jednoduše vyjádřeno slovy: "Tomu nerozumím", nebo však také "to je nesmysl, proto se tím nebudu zaobírat" jsou tou onou bariérou, která ztěžuje cestu k vyššímu poznání.Jako čtvrté je TĚLO SPIRITUÁLNÍ, které má přímý vztah k temení a srdeční čakře. Je to pastelovější, zářivě jemná energie v podobě obláčku pestrého světla. Zde se mění malé JÁ a otevírá se pro vývoj svého vyššího JÁ. Je rozdělena na dvě různé úrovně, úroveň příjmu dole a úroveň dávání nahoře. V momentě, kdy si uvědomíme, že je více dávat než brát vstupujeme do vyšší úrovně, ale to pouze v tom případě, pokud tohle to nevnímáme pouze v teoretické rovině poznání, ale skrze vlastní akt počinů ve svém vlastním bytí. Tímto tělem získáváme vnitřní jednotu s ostatním bytím.

Páté ÉTERICKÉ TĚLO NEGATIVNÍ má spojení s čakrou na krku. Je to forma dávající energii ostatním tělům a jež do tohoto těla vzrůstají. V tomto poli je potenciál k dalšímu vývoji a taktéž ovlivňuje všechna předešlá těla. Je to tělo KARMY - to znamená, že je to vše, co si člověk přinesl sebou do oblasti tohoto světa, ale také i to, jež člověk svým působením vytváří zde na Zemi. Záleží jen na nás, co budeme a jak budeme prožívat, neboť sami si totiž tvoříme, co bude.

Jako šesté je TĚLO NEBESKÉ. Jeho vyzařování vypadá jako sluneční paprsky a jsou v něm obsaženy všechny jemné barvy. Zde je již překonaný moment mezi zlem a dobrem ve svém vlastním bytí. Je to poznání, jež má souvztažnost k vyšším dimenzím projevu bytí mimo náš svět.

Posledním tělem je TĚLO KÉTERICKÉ, nebo také kauzální. Můžeme si ho představit, jako nitě ze zlatého světla. Je to tělo příčin a následků. Ochraňuje všechna předešlá těla. Vše negativní co přichází k člověku se odrazí do tohoto obalu, je to v podstatě ochranný obal člověka. Zde je dobré si připomenout lidové rčení, které praví: "Co v nás není, to se nás nedotkne."

Tolik asi velmi stručně o jemnohmotných vibračních polích, jež svým komplexním vyzařováním tvoří auru člověka. Poznání, které k nám přichází z duchovní roviny nám napomáhá uvědomovat si kontinuitu a provázanost všeho se vším. Porozumět sobě samému i všem okolnostem, které jsou podstatou našeho bytí. V uvědomění si, že základem je péče o zdraví, jakožto předpokladu pro další vývoj, jež je i cestou k radosti ze života i cestou k pochopení druhých.

Zejména ženy, které mají bližší vztah, daný předpokladem jejich citové podstaty, k nastoupení této cesty, by si měly uvědomit odpovědnost při výchově dětí, jež je určujícím faktorem "uložení" pozitivních či negativních emočních zážitků v emocionálním poli dítěte. A právě tyto nastřádané emoční prožitky jsou i důsledkem pozdějšího postoje člověka k životu ve všech jeho projevech.

Samozřejmě na této cestě budeme narážet i na zcela protichůdné pohledy, "logické a racionální" postoje, které nás budou zdržovat či odrazovat od této cesty. Nemějme však nikomu za zlé, kdo se bude nad naší cestou pohoršovat, podivovat a třeba se nám i posmívat. To vše jsou průvodní jevy a zcela zákonitá sebeobrana lidí před novým poznáním, které by mohlo narušit jejich zaužívané životní stereotypy a narušit tak rovnováhu jejich pohodlnosti.

Pouze v celistvém a sjednocujícím pohledu je možné nalézt univerzální pravdu o sobe samém. Nerozdělovat poznání o důležitosti té či oné cesty, ať se to týká správné výživy, rozvoji fyzické kondice těla, správnému způsobu dýchání či poznání hodnot a souvislostí energetické podstaty našeho bytí ve vztahu ke všemu ostatnímu. Neboť to vše je v jednom, stejně tak, jako my všichni jsme nedílnou součástí stvořeného. V této vše sjednocující hodnotě se projeví harmonická sounáležitost se vším, čímž se umožní člověku rozvoj a příjem duchovních sil, tvořivosti a úctě k životu a všemu stvořenému, jež je harmonizujícím prvkem našeho bytí.


Svoje otázky a žádosti týkajcí se magie, stejně jako prosby či výtky ohledně článků směřujte na tento mail: pavel.jandak93@seznam.cz

 

14 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 michal michal | 18. prosince 2007 v 0:05 | Reagovat

mas nadhernej blog

2 path path | 18. dubna 2008 v 10:00 | Reagovat

moc hezký článek

3 kinesis kinesis | Web | 20. dubna 2008 v 12:43 | Reagovat

o aury se hodne zajimam a ty to tu mas lepsi nez v kdovijake knizce

4 zuzi zuzi | 17. května 2008 v 8:24 | Reagovat

hm:) dobře ty

5 CoLdY CoLdY | E-mail | Web | 17. července 2008 v 18:33 | Reagovat

Hej ted mluím k majitelce tahohla nádherného blogu který se mi velice líbí a hodí. napišmi plsky na email, co mám dělat když chci třeba skusit magii vody. porad plsky. díky. můj mejl je: dockalovalucie@seznam.cz

6 natassa natassa | E-mail | 7. prosince 2008 v 16:32 | Reagovat

ja verím na magiu...stalo sa mi vela veci...takze mam na to svoje dvovody...

7 neznámý neznámý | 13. prosince 2008 v 20:50 | Reagovat

Nádherný,prostě tě obdivuji,ikdyž jsem tě nikdy neviděla,ani neuvidím:-( Ale prostě jsem moc ráda,že jsem tenhle blog našla,jinak bych se asi nikdy neozvěděla tu většinu co tu píšeš!

Chci se tě akorát zeptat,jak mi vysvětlíš,když si připadám jiná než ostatní,ale přesto si s nima rozumím,a nebo když jsem na nějakém místě a najednou mi pred očima zableskne bílo..jako kdybych tu už byla a zrovna se dívala na tu věc,nebo místo.Nebo když uvidím krajinu a podívám se dál nad ni,tak si představuju různý barvy,které se tam skrývají a jak to tam vypadá!Možná si o mě myslíš,že jsu divná,ale je toho ještě dost na co se tě musím zeptat,protože já to sama nevím a jsem ráda,že jsem to konečně mohla někomu říct( v tomto případě napsat).Prosím o tvou odpověď!

                                                                      Děkuju

8 Eluška Eluška | 7. ledna 2009 v 18:48 | Reagovat

to je nadhera je tu vše co potřebuju a co jsem hledala

9 Kay.de.Nnaia Kay.de.Nnaia | 11. ledna 2009 v 18:39 | Reagovat

úžasné, spoustu věcí jsem si uvědomila! opravdu velmi vydařený článek...

10 petulecka petulecka | E-mail | 28. ledna 2009 v 16:25 | Reagovat

nemám slov, nádhernej blog...

11 Nikča Nikča | Web | 4. února 2009 v 18:59 | Reagovat

Ahoj, promiň že tě takhle otravuju, ale chci ti říct, že mám taky moc ráda magii a prostě se o to taky starám a tvůj blogísek je úplně bombovej no a taky máš stránky přes blog.cz a já vážně nevím jak se dávají na můj blog ty super image všichni tam mají skvělý image a já tam mám ten klasický z blog.cz mohla by si jít na můj blog a napsat mi prosím jak se to dělá? Mužeš si udělat i bleskovku. Díky za všechno a měj se.

12 Lucille Lucille | E-mail | 22. února 2009 v 13:11 | Reagovat

Ahoji, tvuj blog je naprosto skvělý. Je tady spoustu věcí které mi nebyly jasné, tak jsou tady moc hezky vysvětlené. Pozorování aury se mi zatím nedaří, te´d mám problém nalézt potřebný klid a vyřešit své problémy. Do aurického pole se mi asi dostalo pár lidí a ti tam nemají co dělat. Průšvih je v tom že když se snažím o uvolnění a relaxaci tak pak prostě buď ztratím vědomí nebo jednoduše usnu:-) ale když už relaxuju je to super pocit brní mi celé tělo a cítím že se vznáším nad fyzickým tělem, jen se na něj nemůžu nikdy podívat.....snad tu n ejsem za pako, tvůj blog je super......

13 Jane Jane | 13. srpna 2009 v 20:29 | Reagovat

ahoj mno sestřenka má kamarádku která byla v Africe a byla tam u Šamana. v africe byla asi 14dní a když se vrátila tak kolem lidí viděla aury ale po týdnu to pominulo zajímavé že?

14 mr. Esper mr. Esper | E-mail | 8. října 2009 v 16:22 | Reagovat

zarec ma to tu pekny akorat hlavnich caker je osm - vsadim se ze si zapomela na Bindu-čakru (měsíční centrum)

15 vercaaa vercaaa | E-mail | 11. října 2009 v 18:14 | Reagovat

ahojik vis uzstrasne dlouho me zajma magie a vubec nevim jak mam delat ty ruzny kouzla nebo jestli to ma inejakej zakonik muzu te poprosit aby si minapsala na muj e-mail veronikamroviecova@seznam.cz a aby simiporadila diki moc

16 jara jara | E-mail | 18. října 2009 v 13:48 | Reagovat

mega hezkej blog

17 Jasmína:) Jasmína:) | Web | 24. října 2009 v 20:47 | Reagovat

Mnohokrát ti děkuji, za krásné vyjádření o auře:). Konečně, už dovedu jinému člověku převyprávět, co je aura apod. Díky ti Jasmína:). Přeji krásný den, plný sluníčka a pohody:). Také ti přeji aby jsi i nadále měla tak krásnou stránku, jako teď:).

cernamegii.blog.cz
xena999.blog.cz

:-) ještě jednou díky:).

18 .-..JaNiSqUA.-.-. .-..JaNiSqUA.-.-. | Web | 17. listopadu 2009 v 17:50 | Reagovat

Ahojiik :)...no musím říct že takle kráásnej blog už sem dlouho neviděla!!!fact...Je to tu úžasný...Dík moc a ať se ti daří s tímto blogem víc a víc...papa :)

19 Deawos Deawos | E-mail | 30. ledna 2010 v 0:58 | Reagovat

Ahoj. Chci se zeptat co znamenají barvy aury u věcí? :-(

20 Deawos Deawos | E-mail | 30. ledna 2010 v 1:02 | Reagovat

[12]: Hele to mám taky někdy. Ale né jenom když relaxuji ale třeba i když koukám na televizi. Je to  přesně jak popisuješ, takové brnění a máš pocit že se vznášíš. Nikdy sem tomu nevjenoval pozornost ale teď by mě zajímalo co to je... Jestli je to opravdu "vznášení nad fyzickým tělem" můžu to nějak využít.. Jako podívat se za něj atd.. 8-O

21 Daraus Daraus | 13. února 2010 v 23:02 | Reagovat

Ahoj všichni, jelikož mám určité vnitřní problémi, začal jsem se zajímat o magii, ale neznám posloupnost článků, podle kterých bych se měl řídit a které by mě vedly. Jestě bych rád, kdyby jste mne mohl/a odkázat na něakou literaturu. Děkuji   e-mail payaso@gmx.es

22 míša míša | 18. září 2010 v 12:14 | Reagovat

ahoj jmenuje se Míša a brzi mi bude 13 let . před několika dny sem o velké přestávce šla ven za ostatními kamarády a hráli sme obíhanou když sem vypadla koukla sem se okolo sebe a vyděla sem jak muj kamarád má fialově melírovanou ofinu přitom nikdo nic takovího neviděl . Další věc nebyl jediný kdo měl fialové vlasi měli je i ostatní a jeden kluk měl dokonce žlutý flak na triku . když sem pak vešla do třídy bylo to pryč a já sem se udiveně koukala . ostatní se jen smáli kam to koukám a že sem zase někde ve svym světě ( mimo) tohle neni jediná věc co se mi kdy stala moc prosím o radu na     mimule656@seznam.cz

23 míša míša | 18. září 2010 v 12:59 | Reagovat

Chtěla  bych vám říct ještě to ostatní nevim čeho se to týká .. ještě před prázdninami sem měla malého jungarského křečka sárku , ale bohužel už byla nemocná a já sem jí musela vypustit :-( týden na to , sem večer slišela jak z terárya kde jsem sárku měla vichází zvuky jako by tam znovu byla . Nebála sem se jelikož sem na ty zvuky byla zvyklá sárka byla noční tvor a ve dne spala , ale když už to trvalo víc jak týden rozhodla sem se že to řeknu mamce ale ta to tolko neřešila . Tak se dala terarium z mého pokoje tryč a od tej doby už se nic neděje jen někdy slišim nějaký praskání. A lebo pak mam ještě jedno co vám chci říct . O techto prázdninách sem byla pozdě do noci vthůru a když sem se chystala jít spát a byla všude tma , šla sem se vykoupat a když sem procházela okolo me postele všimla sem si toho maleho děcka ktore sedělo vedle ni a mělo založenou hlavu v rukou a jakoby brčelo byl to len záblesk když sem zrovna rozsvícela a když sem rozsvítila nikde nikdo . Mam pocit jako bych měla nějakou spojenost s mrtvími nebo něco takového protože ten chlapec (děcko) určitě nebolo žive :-( . V tu chvíli sem si to neuvědomila ale celou dobu nám to s kámoškou vrtá hlavou . Aj ona viděla joukou si postavu a  utekla do obíváku . nevim co bych dělala kdybych toho chlapcde vyděla znovu nviděla sem jeho tvař , určitě bych měla z počátku strach ;-)  . S kámoškou se tim teď docela zabýváme ale ráda bych věděla co si o tom myslíte a jestli nejsem jediná kdo tim trpí ... možná bych jim měla pomoct najít cestu ven z našho světa já nevim ale je to dost duležitý ... prosím o pomoc na mimule656@seznam.cz

24 Týna Týna | Web | 24. září 2010 v 22:23 | Reagovat

máš opravdu hodně zajímavý a skvělý blog :)

25 daisy daisy | Web | 3. října 2010 v 0:49 | Reagovat

jak uvidět auru?

26 ddd ddd | 30. října 2010 v 8:44 | Reagovat

[20]: víš koukni se do rubriki astrální cestování. Možná by to mohlo být ono.                                                
Já sem se tam zkoušela dostat a  stěškly mi ruce najednou začaly brnět a pak jako bych se vznášela a nemohla se podívat na svoj tělo a pak už sem  tam byla.

Možná by to mohlo být to co se děje vám ale třeba se vám to jenom děje i v sedě i ve stoje některý lidi to tak maj.

Jo a jednou se mi stala taková divná věc. Když sem se koupala napustila sem si teplou vodu a protože do koupelny táhlo tak sem si lehla do vany vypla vodu a koukala sem se na sprchu která byla pověsená na stěně. Najednou jako by se všechno vytratilo a byla  vidět jenom ta sprcha najednou bylo všechno kolem bílí a tam jediná stříbrná sprcha bylo to jako kdaž sem v nebi .  

Nevim jak to popsat ale....prostě všude najednou bílo samí bílo a jediný co tam bylo vidět tak ta sprcha a ta jediná bílá nebyla a nyjednou se začali ztrácet obrysy všech věcí ale sprcha zůstávala tam.............prostě......hm..... jako....jako když sem v ........ spadla do mlíka nebo jako když sem v nebi....nevim.......... :-|

27 Zuzana Zuzana | E-mail | 8. března 2011 v 19:50 | Reagovat

Děkuji.

28 ss ss | 25. října 2011 v 21:10 | Reagovat

:-)

29 miluji magii miluji magii | 25. října 2011 v 21:10 | Reagovat

:-D  :-D :-)  :-)  :-)  :-P  :-P  :-P

30 Lollinka Lollinka | E-mail | 29. října 2011 v 0:03 | Reagovat

Ahoj chtěla jsme se zeptat jednou sem četla že jde cestovat jen s mojí duší a tělo zustane nedotčené a mohu se dostat do jiného těla. Jak se ten celý děj nazývá..?

31 Annie Annie | 15. listopadu 2011 v 20:24 | Reagovat

Máš zajímavej blog. :-)  :-)

32 Kopýtko1555551 Kopýtko1555551 | E-mail | 12. července 2012 v 12:53 | Reagovat

Moc zajímavé, obdivuju tě moc!!! Já se teď moc zajímám o magii a kdyby mi o ní někdo řekl více, pište prosím na e.edutka@seznam.cz  i malé příspěvky mi pomohou, akorát že od 15.-27.7 tady nejsem, tak se nezlobte, že neodpovím, ale až se vrátím tak odepíšu, ale pište i v dobu, kdy tady nebudu, děkuji :-)  :-)

33 Iwa Iwa | 30. června 2013 v 23:25 | Reagovat

Nevíte jak mam udělat, abych viděla auru hned u každýho? na www.tajnevedy.cz mi lerxied nebo derixa nevim jakou má přezdívku prostě Daniela Krejčová učila, jak jí mam vidět, ale chci jí vidět automaticky hned ne tou její metodou. Chci jednodušeji poradíte?

34 Radek Radek | 30. června 2013 v 23:33 | Reagovat

Ptala ses Krejčový na jednoduší metodu? Ty stránky znam nejsou špatný

35 Radek Radek | 30. června 2013 v 23:36 | Reagovat

co čtu hořejší komenty tak Krejčová z www.tajnevedy.cz umí astrálně cestovat, ale dostat se k nim na výklad nebo než odpoví na otázky krz magii je umění

36 Iwa Iwa | 30. června 2013 v 23:38 | Reagovat

musíš se u ní objednat bez objednání jsem se nechytala

37 Radek Radek | 30. června 2013 v 23:40 | Reagovat

přezdívku má lerxied

mě ty dlouhý čekají lhůty unavujou radši se u ní objednávam na měsíc předem kdybych něco potřeboval

měla by k sobě přibrat další aby líp stíhaly :-D

38 Iwa Iwa | 30. června 2013 v 23:41 | Reagovat

máš od ní i kouzla?

39 Radek Radek | 30. června 2013 v 23:42 | Reagovat

nn prošel sem u ní kurzem astr.cestování http://www.tajnevedy.cz/product/kurz-astralniho-cestovani-5529/

40 Iwa Iwa | 30. června 2013 v 23:44 | Reagovat

a?

41 Radek Radek | 30. června 2013 v 23:50 | Reagovat

jj daří se

měl jsem problém se udržet v alfě ale s tim mi pomohla

šetřim teď na kurz http://www.tajnevedy.cz/product/dvoumesicni-kurz-vykladu-vykladu-karet-5522/ a na http://www.tajnevedy.cz/product/kurz-astrologie-v-praxi-5520/

u Krejčový je plus že kombinuje teorii s praxí co sem prošel jinýma kurzama tak jsem přečet hodně teorie, ale praxi se mnou neprobral nikdo a Krejčová prokládá teorii s praxí

42 Iwa Iwa | 30. června 2013 v 23:52 | Reagovat

na auru mi řekla jenom jednu metodu ???

43 Radek Radek | 30. června 2013 v 23:52 | Reagovat

a vidíš jí?

44 Iwa Iwa | 30. června 2013 v 23:53 | Reagovat

vidim, ale musim se soustředit :-( ten kurz astrálního cest. taky zkusim :-)  :-?  8-)  :-)

45 Radek Radek | 30. června 2013 v 23:53 | Reagovat

zkus

perfekto 8-)

46 Moni Moni | 27. července 2013 v 17:19 | Reagovat

a taky čistí auru zadarmo http://www.tajnevedy.cz/cz/magicka-postizeni-on-line-sluzba/ocista-aury/

47 Jiří Jiří | Web | 13. dubna 2014 v 9:45 | Reagovat

Levné zasvěcení do Reiki: http://www.kohoutek.ch/cs/reiki/

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama