Pro překlad tohoto blogu do angličtiny klikněte ZDE

Lilith

7. srpna 2006 v 21:45 | BalyTheBear |  Vampirismus
Lilith a boj pohlaví
Příběh o Lilit a Adamovi je starou hebrejskou legendou. Zobrazuje prastarý boj pohlaví. Podle této legendy Bůh stvořil prvního člověka z hlíny, pojmenoval ho Adam, a aby mu nebylo smutno samotnému, stvořil mu z hlíny ženu - jemu rovnou - a nazval jí Lilit. Adam a Lilit ale brzy začali spolu bojovat. Lilit nechtěla při souloži ležet pod Adamem. Adam si myslel, že Lilit nechce být pod ním, aby mohla být nad ním a vládnout mu. Vynucoval si své "nahoře" násilím. Lilit tvrdila: "Oba jsme si rovni, protože jsme oba uděláni z prachu a hlíny.
Bojovali spolu a nechtěli si navzájem naslouchat
Lilit nakonec Adamovi utekla. Adam zavolal na svého tvůrce: "Bože, žena, kterou jsi mi dal, mi utekla." Bůh proto poslal za Lilit tři anděly, aby jí přivedli zpátky, a řekl Adamovi: "Jestli se bude chtít vrátit, dobře. Pokud ne, každý den bude muset zemřít sto jejích synů." Andělé dostihli Lilit, která se usadila u Rudého moře (stala se tady nevěstou démonů, s kterými každý den počala stovky dětí) a oznámili jí Boží slova. Ona se ale vrátit nechtěla, proto jí Andělé chtěli utopit v moři. Lilit se bránila: "Nechte mě samotnou, neboť jsem nebyla stvořena pro nic… důvod, proč jsem byla stvořena, je oslabování dětí: chlapce od porodu do osmého dne, děvčátka od porodu do dvacátého dne."

Když andělé slyšeli, co řekla, trvali na tom, že jí utopí, ona ale přísahala: "Přísahám při Božím jménu (El), živoucím a jsoucím, že když zahlédnu vaše jména nebo znamení, nechám to dítě být"; a vzala na sebe, že každý den zemře sto jejích synů. Podle legendy se raději zařadila ke zlým démonům a aby se pomstila za smrt svých dětí, zabíjela novorozeňata a rodičky. Lilit je od té doby považována za vražedkyni malých dětí. Odtud pochází zvyk psát jména andělů do medailónků malých dětí.
Elohim
V hebrejštině existuje pro výraz Bůh více terminů. V mýtu o stvoření člověka je tímto Bohem Elohim. Slovo Elohim obsahuje slovní kmen mužský i ženský, můžeme teda říct, že se jedná o androgynní božstvo, které stvořilo prvního člověka mužského i ženského - "…aby byl jeho obrazem…" co znamená, že Adam má v sobě principy dva - mužský i ženský. "Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil." (Genesis 1,27).
Tajemství androgynity
Když Lilit opustila ráj, odnesla si s sebou vědomí androgynity Boha a lidstva. Přenechala tím moc Bohu-otci a Adamovi-muži. Lilit věděla. Dříve než odešla demonstrovala své vědění a moc, ukázala, že zná Boží jméno (Elohim), že ví o nejmocnějším tajemství stvoření. Zapřísahat Božstvo jeho jménem, znamená získat přístup k jeho vědění. Lilit ukázala své vědění, ale moci se zřekla. Jejím odchodem jsme pravděpodobně ztratili přístup k tomuto tajemství. Její protest a útěk můžou znamenat i iniciaci.
Samael
Lilit neposlechla. Podle legendy se pak provdala za Samaela, (Lucifer a Samael taky neposlechli), a stala se tak "Paní temnoty". Byla prohlášena za démona a protože se odmítla vrátit zpět, postoupila svět "patriarchům". Ti jí dodnes proklínají a bojí se jí, protože ztělesňuje sílu, jíž Eva dodnes není schopna. Lilit využila hada v ráji k tomu, aby mohla mluvit s Evou, tím hadem byla Lilit sama. Eva ale nebyla schopna svou "temnou sestru" poznat. Had (Lilit) řekl lidem, aby jedli ze "stromu poznání", přinesl s sebou vědomí démonického, stal se nositelem démonična. Démonično tak bylo pojmenováno, Lilit byla nazvána démonkou. Tak, jako člověk vzývá božstva, aby si podrobil jejich sílu, pojmenovává démony, aby je zapudil. Pojmenování dává moc.
Potlačení ženské androgymity
Moc byla ústředním tématem hádky mezi Adamem a Lilit. Adam myslel, že Lilit chce mít nad ním moc, že když nechce "být pod ním", zákonitě chce "být nad ním". Lilit však nikdy neřekla, že chce dominanci, ona chtěla rovnost. Adam jí ale nenaslouchal. Lilitin požadavek rovnosti versus požadavek moci byl dlouho předmětem interpretací. I na základě tohoto bylo ženství z větší části podáváno jako negativní a ničivé od přirozenosti. Byla potlačena ženská část androgynního člověka.
Adam o Lilit přišel
Měla svou hlavu, jednala svévolně a opustila ráj. A uražený Adam začal Lilit znevažovat, potlačil jí ve světě i v sobě. Vypadla z něho, z jeho vědomí. Vrátila se zpět jako had a pomohla padnout Adamovi a tím i lidem do poznání. Had symbolizuje poznání, démonično, léčení, had se svým ocasem v kruhu symbolizuje koloběh života. Lilit a její dynamický princip od té doby v Adamově vědomí schází. Člověk se s ní setkává jako s něčím zlým, nemocným, démonickým, s hadem, který jej vtáhl do zkázy. Jako protiklad patriarchátu vnímá ve jménu duality matriarchát. Není rovnost, je jen jedno nebo druhé - "buď-anebo". Nahrazovat ale patriarchát matriarchátem nemá smysl. Vše by bylo stejné, jen by se vyměnila pozice. Lilit si své postavení si zvolila sama, netušíc, jaké následky její odchod přinese. Nechtěla být nahoře, chtěla rovnocennost, po jejím odchodu ale bylo rozhodnuto, co bude dále pokládáno za "ženské" a jakého místa se tomu ve světě dostane. Hodnotový systém, který nastoupil, definuje vše v kategoriích "buď-anebo". A Lilit chtěla "nejen-nýbrž i".

"Buď-anebo" nikdy nepochopí, o co Lilit usilovala. Hadího daru "vědění" dokáže využít jen omezeně. Vědění znamená svobodu, znamená polaritu. "Buď-anebo" trhá polaritu na dualitu. V angličtině mají výrazy pochopit, porozumět (získat vědění) apprehend a obava (ale i názor, představa, chápání) apprehension společný základ. Máme strach z vědění i z nevědění, stejně jako máme strach z Lilit a z jejích hodnot, které či chceme, nebo ne, neseme každý v sobě. Adam/muž si ještě nedokáže udělat jasno v tom, co všechno může přes Lilit získat, vidí jen ztrátu svého výsadního postavení - svého "nahoře". Eva/žena v sobě Lilit potlačuje jako nenáviděnou část ženství, "vražedkyní dětí".
Bůh stvořil Lilit s nevděčným úkolem
ona měla reprezentovat jeho "ničivý aspekt", od toho tu byla. Její prokletí se proto rovnalo zradě, byla prokleta část stvoření. Lilit je částí svébytného Já, s níž se musíme spojit, aby už nemusela být duševním vyhnancem. Pro člověka je těžké spojit se se svou tolik démonizovanou částí, pochopit tuto problematiku logicky pochopit. Najít a přijmout Lilit ve svém nitru, respektovat jí v sobě. Toto může vést k proměně člověka, posunout ho blíž k vědění. Černá Luna a její postavení v horoskopu ukazuje na to, co je v člověku potlačeno, co žádá integraci. Ukazuje to, co "člověk v sobě proklíná, ale kvůli čemu byl vlastně stvořen". Odsuzujeme v sobě Lilit očima "trestajícího Boha-Otce", protože k jejím hodnotám jsme ztratili přístup. Respektovat svou přirozenost a přijmout se s láskou, znamená začít rozvíjet morální povinnosti vůči sobě.
Nástup mužského Boha zapudil pradávnou Bohyni
Eva teda nemá žádný boží obraz, s nímž by se mohla identifikovat. Byla obviněna z odpovědnosti za prvotní hřích, neustále se jí připomíná, musí pykat službou a utrpením. Vzory které jí byly povoleny, jsou Panna Marie a Marie Magdaléna. Žena stejně jako sexualita byla označena za nečistou, veškeré sexuální chování bylo označováno jako hanebné a ohavné. Sexualita, ženské tělo a nemoc bývají asociovány dohromady. Za nečisté jsou stejnou měrou považovány pohlavní styk i základní fyziologické funkce ženy - menstruace, porod. Nejpřirozenější věci světa, týkající se každého člověka, jsou potlačovány, hodnoceny jako negativní a nemocné. Muži silně po ženách touží, zároveň se jich ale bojí.
Kladivo na čarodejnice
V Kladivu na čarodějnice (sepsali ho dva mniši a papežem bylo toto dílo svého času prohlášeno za právně závazné), je kromě jiného psáno: žena je poháněna převážně afekty a vášněmi; láska a nenávist vznikají skrze tělesné žádosti; žena smýšlí smyslněji než muž; žena je sexuálně nenasytná, marnivá, rozkošnická, chtivá zábavy, lhářka a svůdnice; je pokleslá, slabého rozumu, pověrčivá a snadno ovlivnitelná.
Soudce
Pro ženu se teda na staletí stal soudcem otec nebo manžel, kterému bylo třeba dokazovat, že "ona taková není", že "na ní se to nevztahuje" - není teda náruživá, není marnivá, sexuálně je poddajná a skromná, zábavu nechce ani vidět, je počestná a čekající až muž po ní zatouží, atd. Muži i ženy uvěřili tomu, co se stalo nepochybným měřítkem a dělali vše proto, aby odpovídali očekáváním systému.
Emancipace 21. století
Ve 21. století, v době emancipace toto již může znít jako překonané. Ale opravdu jsme se od tohoto postoje vzdálili? Vzdálili jsme se všichni? Vzdálili jsme se úplně? Část lidstva v hloubi své duše dál nese obsah Kladiva. Projevy jsou různé. Pro některé ženy jsou "mužské hodnoty" natolik závazné, že své vlastní hodnoty nejen neznají ale ani nehledají, potlačují vlastní ženskou povahu, stávají se "kompenzovaným mužem" v dokonalém ženském obalu. Kolik žen je dnes vyrovnaných se svou ženskou částí? A co muži? Část mužů se dokáže setkávat s ženami jen v úzkém rozmezí, vyhledávají buď ženy v roli matky nebo ženy naprosto poddajné. Být opečováván, mít pocit moci... Vášně, afekty, pocity a nálady se můžou prožívat jen v "kontrolovaném pásmu". Průlomy se odbývají jako "uklouznutí" eventuálně "povyražení". Vždy se ve společnosti najde někdo "hysterický", nad kým můžeme potřást hlavou. Nechápeme, nebo nenacházíme možnost útěchy. Dusíme ten vnitřní žár tisícem životních lží.
Lilith
Ale co Lilit? Lilit rozněcuje vnitřní oheň. Někdy potkáme člověka (často při nějaké aktivaci Lilit), k němuž jsme přitahování natolik, že to v nás okamžitě začne vřít. Lilit nás potkává prostřednictvím TY. Dává vzplanout vnitřnímu ohni. Milujeme, ztrácíme se a - rosteme. Obal se láme, potkáváme anděla i ďábla, v nebi a pekle, a zase rosteme. Lilit přináší neklid, žene k vývoji, přináší pohyb, ruší letargii. Vztah mužství a ženství nabírá rovnováhy. Dnešní muž a žena potřebuje vedle mužského Boha ženskou Bohyni, potřebuje se přiblížit celistvosti - akceptovat polaritu. Lilit inspiruje a podporuje růst, pokud jí přijímáme. Umí ale být hněvivá a strašná, pokud jí odmítneme. Dosáhne-li vnitřní pár muž-žena v člověku rovnováhu, může člověk prožít vztah, který je mimo rámec "nahoře a dole".
Máme strach být tím, čím jsme
Nejde ani tak o představu role Muže a Ženy. Jde spíše o představu z komiksů - "Superman" a "Kráska". Muž musí být tvrdý chlap, který si jen v nejužším soukromí připustí jemnost a něhu, jinak je zařazen k homosexuálům. Žena vynakládá většinu své energie na úsilí být krásná; možná slepice, ale "krásná" slepice. Lidé se těmto staronovým hodnotám podřizují ze strachu, že bez nich by nebyli žádoucí - hodni lásky. Partner se stává protivníkem, kterého je třeba mít pod kontrolou. Nemilujeme toho druhého takového, jaký je, ale takového jakého bychom ho chtěli mít, nebo milujeme představu o něm. Obviňujeme se navzájem, manipulujeme, zuříme, zlobíme se, protože On/Ona není řešením našich problémů.
Mýtus lilith
Mýtus o Lilit nám ukazuje, jak je důležité naslouchat - sobě i druhým. To je vidět na Adamovi. Náhradní žena Eva jeho problém nevyřešila, boj pohlaví trvá dodnes (i když Eva používá jiné prostředky než Lilit). Ani Lilit nepomohlo, že měla svou hlavu. Dostala se do protisměru. Společná cesta přestala existovat. Nebylo už MY, jen JÁ a TY. Nasloucháním se dostáváme do středu, jsme schopni otevřeného setkání s TY - jsme schopni naslouchat bez ospravedlňování a žalob. Nejde o to, abychom si navzájem vytýkali, kdo komu ublížil a kdo ublížil dřív. Jde o to uvědomit si: já jsem zraněná(ý) a Ty také; já jsem zmatená(ý) a Ty zrovna tak… atd. Pomůže nám vzájemný respekt, s úctou a pozorností vůči tomu druhému. Neupadnout do ospravedlňování, nýbrž být tady a nechat "otevřené dveře" - v tom je skryto maximum pro Nové. Umožnit usmířit protiklady, najít svou polaritu, přestat bojovat. Být autentičtější, být vděční. Žádná strana už druhé nic nedluží.
Lilit iniciovala tím, že zpochybnila "rajskou harmonii"
vyvolala a způsobila napětí, ohrozila to, co existovalo. Setkání s Lilit často přináší potíže, krize, bolest a zranění. Obecně panuje názor, že bolesti je třeba zabránit, vyhnout se jí. Uzdravit se ale znamená získat z nemoci informaci. Získat informaci z bolesti. Jde o to, postavit se bolesti dobrovolně. Dokud žijeme, nemůžeme se bolesti vyhnout. Odmítání bolesti nás otupuje, ztrácíme senzibilitu. Působíme bolest druhým. Přijetí Lilit nám znovu přináší schopnost vnímat druhé, vnímat sebe. Pokud to musí být, napřed námi duševně otřese. Ztělesňuje to staré, co jsme ztratili a od čeho jsme se odřízli. Nejde o nahrazování patriarchátu matriarchátem, ani o rozhodování, kdo má být nahoře a kdo dole. Jde o nalezení nových forem. Lilit nás učí důvěře v plynutí života, poskytuje nám intuici, která se vztahuje k "tady a teď", ukazuje nám jak spolu mohou žít "moc a senzitivita".
Astrologické souvislosti
Měsíc se kolem Země pohybuje po složité dráze, kterou lze jednoduše popsat jako elipsu. Každá elipsa má dvě ohniska. V jednom z ohnisek elipsy, kterou Měsíc opisuje kolem Země, se nachází samotná Země. Druhé ohnisko je prázdné, žádným nebeským tělesem obsaženo není. Odpovídá tomu, co označujeme jako Černou Lunu neboli Lilit. Pokud tento bod zahrneme do úvah o horoskopu, "prázdnota" se vyplní. Spolehlivé efemeridy existují v současné době pouze pro tzv. "střední" postavení Lilit. Střední Lilit se pohybuje pravidelně, podobně jako střední Lunární uzly, a to rychlostí 6 minut a 41 sekund za den ve směru zvěrokruhu. Celý oběh teda trvá 8,85 roku, teda skoro 9 let, každých 6 let se Lilit ocitá přesně na vzestupném nebo sestupném uzlu. V 20. století se tato shoda vždy konala v měsíci září (1994, 1988, 1982, 1976, 1970, 1964, 1958, 1952 atd.). Jen málo astrologických cyklů souhlasí tak přesně s chronologickým kalendářem. Na ose, kde se nacházejí ohniska elipsy dráhy měsíce (Země a Lilit) se nacházejí body P=perigeum (bod, ve kterém je Měsíc nejblíže k Zemi) a bod A=apogeum (bod, ve kterém je Měsíc nejdál od Země). Do bodu P přemítáme protějšek Černé Luny nazýván Priapos. Ve výkladu horoskopu se pak posuzuje význam osy - Černá Luna - Priapos.
Priapos - řecký bůh
o kterém se říkalo, že je jak otcem tak synem Hermovým. Hermes sám se objevuje jako choť a syn jedné a téže bohyně - s vlastnostmi falického Boha, naplnil dvě role, roli ploditele i roli mužského potomka, odpovídá to vztahu Velké Matky k mužskému partnerovi, jehož zrodila, zvolila si ho za chotě a znovuzrodila syna Priapose (Velkou Matkou byla Afrodité, podle některých zdrojů byl jeho otcem Dionýsos, on sám se označuje za syna Hermova a tvrdí, že Hermafroditem je on sám). Priapos byl potracen, Héra žárlila na Afroditino těhotenství a zlým kouzlem se dotkla jejího břicha, Afrodité pak předčasně porodila znetvořené dítě s obrovským jazykem, mohutným břichem a nadměrným falem vyrůstajícím na místě ocasu. Afrodité dítě odvrhla, zapřela je, novorozeně pak našel pastýř, který si povšiml hermafroditických vlastností, věděl, že tyto vlastnosti můžou prospět plodnosti rostlin a zvířat. Priapos se tak stal bohem plození a plodnosti. Priapos pak převzal od Héry na vychování malého Area, vzdělal ho v tanci a válečném řemeslu. Zařadil se tak mezi falické, napůl zvířecí vychovatelé bohů, z nichž je v astrologii známý i kentaur.
Chirón který byl taky zavržen svou matkou
Priapos symbolizuje plodnost, plození (tvořivost), znalost tance i válečného umění (Venuše a Mars) teda oboupohlavnost, jako bolavé místo - prokletí a odmítnutí. Jeho zvláštnosti se mohly rozvinout až poté, co byly uznány. Priapos probouzí v ženách fascinaci nebo odpor (pokud žena muže chce, je ním fascinována, pokud muže nechce, je jí odporný), sotva ženu ponechá lhostejnou. Setkáváme se tady s dynamikou jako u Lilit, fascinace, přitažlivost a odpor, setkání se svými démony.
Polobůh
Máme-li se vymanit z polohy "buď-anebo", musí být dynamika osy udržená v proudu, musíme teda chápat protiklady i v jejich rozporech, pochopit polaritu v sobě. Teprve pak může vzniknout nová úroveň vědomí. Na jedné straně Lilit - na straně druhé Priapos. Máme-li teda například Černou Lunu ve Lvu (postavení Lilit), bude pro nás důležitá i problematika a témata Černé Luny ve Vodnáři (postavení Priapos).


Zpracovala: sas A.R.X. podle knihy rakouské astroložky Hannelore Traugott: Lilit - Temná žena v našem nitru. Eugenika, 2003. NOETIKA
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 MORTICIA MORTICIA | E-mail | 16. prosince 2006 v 23:01 | Reagovat

Já obdivuji LILITH, at si o tom každý myslí co chce.

2 Calvanas Calvanas | 18. prosince 2006 v 19:05 | Reagovat

Lilith nikdy pletky s žádným ďáblem neměla, to pouze stará náboženství si ji spojila s ďáblem. Lilith byla první upírkou, tou nejdokonalejší ženo jaká kdy na zemi žila, byla tak úžasná, že ji povýšili jedni na bohyni, druzí z ní udělali démona. Nebyla ani jedno, ani druhé. Dodnes považují upíři vzývání Lilith jako démona či jiného pekelného stvoření za urážku a takové to označování Lilith je mezi upíry bráno za zradu, odpadnutí a upír který Lilith takto nazve, je navždy vyvržen a pronásledován.

3 MORTICIA MORTICIA | E-mail | 18. prosince 2006 v 20:10 | Reagovat

to chápu a vůbec se upírům nedivím. vivat LILITH!

4 Islin Islin | 21. prosince 2006 v 14:53 | Reagovat

Zvláštní nazor na Lilith promin ,ale já plně souhlasím s Calvanasem.

Tys,........

5 MORTICIA MORTICIA | E-mail | 21. prosince 2006 v 23:09 | Reagovat

ano mám zvláštní názory, souhlasím s tebou máš pravdu. ale většinou lidé nechápou mne. zvykla jsem si a neřeším to. :-))

6 Sioned Sioned | E-mail | 11. ledna 2007 v 23:48 | Reagovat

Pokud Lilith byla prvnim upirem na zemi pak byla stvorena pro temnotu... byla temna a proti jeji podstate byla stvorena Eva aby zachranila dobro na zemi, bylo stvoreno lidske pokoleni, a kazdy mel dusi jako nepopsany list, nekteri propadli temnote a stali se z nich demoni, a kdyz padl Lucifer z nebeske vyse dostali i vudce. Ne Lilith nebyla matkou demonu, byla jejich inspiraci , nebyla dablova devka ale myslim ze ji snad i miloval... ona byla nejvyssi, nejvyssi v temnotach ... pokud ale verite na ideal upirske krasy pak vezte ze je to jen medialni podfuk a romanticka predstavivost lidske naivity , stejne tak jako davne spojovani Lilith s Luciferem... pohlednete do oci nejvetsimu strachu a krutosti a v ni snad spatrite pravou tvar davnych upiru, budiz jim slozena pokorna ucta ze zustavaji v ustrani, snad je to tim ze prezili ti, jejichz duse se nestratila v krvelacnem silenstvi...nakonec ani temni nejsou svetlem zapomenuti .... mozna jsem se dost rozpovidala, ale doufam za vam to bude stat aspon za precteni :) Temna slunobezkyne

7 MORTICIA MORTICIA | E-mail | 12. ledna 2007 v 7:41 | Reagovat

prima! další názor........všichni jste....tak úžasní!

8 Tesi Tesi | 21. ledna 2007 v 14:48 | Reagovat

Wsechny tyto nazory jsou krasne, ae jaxi clowek ma wytworit uceleny nazor, kdyz kazdy pohled ma neco spolecneho, ae obalem se lisi ???

9 Niko Niko | E-mail | 26. ledna 2007 v 18:58 | Reagovat

Nemyslím že Lilith byla stvořena pro temnotu, protože jí vyráběl bůh a ten by si jen těžko nechal v ráji dělat bordel od nějaké temnoty. Ale nevim jestli mám pravdu, tedka možná naštvu ty kteří tu psaly ale já sem až do tedˇ vůbec nevěděl že něco takového(možná)existovalo takže o tom nemám ani tucha, ale svůj názor jsem napsal a nechci naštvat nikoho kdo tu psal.

10 MORTICIA MORTICIA | E-mail | 27. ledna 2007 v 17:00 | Reagovat

no mě si teda nenaštval. myslím že každý má právo svobodně vyjádřit svůj názor a nikdo by neměl nikoho za to napadat.( teda pokud v tom názoru prozměnu nenapadá někdo vás.)

11 MORTICIA MORTICIA | E-mail | 27. ledna 2007 v 17:04 | Reagovat

Tesi: těžko si uděláš ucelený názor, protože každý člověk má svůj a každý se liší, některý víc, některý mín.

12 MORTICIA MORTICIA | E-mail | 28. ledna 2007 v 18:22 | Reagovat

je mnoho názorů a pravd. jsou jako kousky skládačky, něco jako puzzle. některé kousky mohou vypadat  ,že tam nepatří , ale když se je podaří poskládat , pak pochopíme, že všechno spolu souvisí a nedá se to oddělovat  a jednu pravdu vychvalovat a druhou zatracovat.  je dobré dívat se na věci z více úhlů abychom si mohli udělat objektivnější názor.

13 Pabas Pabas | E-mail | 29. ledna 2007 v 10:47 | Reagovat

Lilith byla první žena Adama, jenže se nechtěla podřídit. Tak byla zavržena. Někdy se tvrdí že obcovala s démony na březích mrtvého moře a z toho spojení že vznikly upíři, což není pravda. Z tohoto spojení vzešli "jen" nějací ďáblíci. Upíři mají původ jinde.

btw.: proč by bůh tvořil něco o čem, jako bůh, musel vědět že nebude fungovat jak chtěl ...

14 MORTICIA MORTICIA | E-mail | 30. ledna 2007 v 17:49 | Reagovat

no to je právě to, co mi taky vrtalo hlavou. můj názor je ten, že andělé i démoni jakožto symboly dobra a zla jsou společným hybatelem světa, nebot jedno od druhého nemůže být odděleno, aby nebyla porušena rovnováha sil v přírodě a ve vesmíru.je to ta prastará síla jin&jang.

15 MORTICIA MORTICIA | E-mail | 30. ledna 2007 v 17:56 | Reagovat

a s LILITH je to stejné - byla stvořena a má svůj úkol a své místo v tomto světě, nebot kdyby neexistovalo zlo, nevěděli bychom co je dobro. neměli bychom ho od čeho odlišit.

16 Pabas Pabas | E-mail | 31. ledna 2007 v 10:44 | Reagovat

Jo, to je pravda. Ale vyznívá to tak, že si myslíš, že Lilith je původem zla, což není ...

17 heh heh | 1. února 2007 v 17:38 | Reagovat

:D:D:D:D:D ... Lilith nebyla žádná vampýrka. Přečti si raději bibli než to sem budeš dávat. I když pochybuju, že je to z tvé hlavy.

18 sweet lilith of my dreams sweet lilith of my dreams | 2. února 2007 v 19:15 | Reagovat

caute jenom tak prochazim blogy a docela se my to tu libi jen tak dal..

jinak morticie pises docela pekne :)

19 MORTICIA MORTICIA | E-mail | 3. února 2007 v 17:54 | Reagovat

dik

20 MORTICIA MORTICIA | E-mail | 3. února 2007 v 18:07 | Reagovat

jenom k té bibli- pro mě bible není zrovna moc dobrý příklad, nebot je poněkud zkreslená.a k té LILITH - většina lidí ji považuje za zlého démona. ale je fakt, že záleží na každém jak to cítí. mě je na lilith sympatické,(podle toho co jsem četla) že zůstala sama sebou i přes nátlak okolí a odmítla dělat to, co bylo proti její přirozenosti.

21 MORTICIA MORTICIA | E-mail | 3. února 2007 v 18:13 | Reagovat

netvrdím o lilith, že je původcem zla. to není( logicky).ale lidem se lilith nehodí do jejich patriarchálního způsobu myšlení, ve kterém byli po generace vychováváni a lilith je pro ně rebelkou.

22 heh heh | 4. února 2007 v 21:54 | Reagovat

Lilith je první Adamovou ženou, jak tu máš. Ale žádná vampýrka to není.  Rebelka to je, zepřela se tomu, že je muž nadřazenější.  A nevzniklo pokolení obrů ani zlých duchů ale Lilith každý den plodila 1000 démonů myslim.

23 MORTICIA MORTICIA | E-mail | 6. února 2007 v 10:03 | Reagovat

nevěřím bibli

24 heh heh | 8. února 2007 v 17:16 | Reagovat

A čemu věříš? Bible není soupis trapných báchorek, které řikají, jak být dobrý křesťan, jak si mnozí myslí...

25 MORTICIA MORTICIA | E-mail | 10. února 2007 v 13:10 | Reagovat

čemu věřím? sobě, své intuici. ještě mne nezklamala.

26 heh heh | 11. února 2007 v 22:23 | Reagovat

Spoléhat se jen sám na sebe. To mám stejné, mě nic jiného nezbývá.

27 Manni Manni | 15. února 2007 v 9:26 | Reagovat

Lilith asi nebavilo poslouchat adama na slovo jak nejakej pes tak od nej proste odesla a fanaticti krestani z ni udelali demona a bible je snuska trapnych historek kteryma se strasi deti, uznavam ze samo krestanstvi je urcite fajn ale to co z nej dela vetsina lidi je fakt nechutny. Lilith byla uzasna a ostatni si myslete co chcete.

28 MORTICIA MORTICIA | E-mail | 17. února 2007 v 16:52 | Reagovat

:-)

29 livjatan livjatan | 21. února 2007 v 20:01 | Reagovat

„Chytačka mezi chytačkami,

čarodějnice mezi čarodějnicemi,

jejíž síť jest políčena na ulicích,

na otevřených místech města bloudí její zrak,

na muže města podniká svůj útok,

mezi muži města ukládá i o mne,

kolem městských děvčat obchází,

mezi městskými děvčaty plíží se i za mnou!

Však tebe také dopadnou nepřátelské moci čarodějníci,

a zlomí tvoje kouzlo!

Kouzelníci nechť tě očarují, tvé kouzlo (tím) zlomím!

Kouzelnice nechť tě okouzlí, tvé kouzlo (tím) zlomím!

Čarodějníci nechť tě očarují, tvé kouzlo (tím) zlomím!

„Bojovné moci“ nechť tě okouzlí, tvé kouzlo (tím) zlomím!

„Zaklínači hadů“ nechť tě okouzlí, tvé kouzlo (tím) zlomím!

Ti, „kteří kolem kradmo se plíží“, nechť tě očarují, tvé kouzlo (tím) zlomím!

Rozbiji tvoji sílu, tvůj jazyk vytrhnu!“

mno je to spise o ardat lili ale ta je v babylonske demonologii uzce spjata s lilitu (lilith) v babylonii jim rikaly sukuby (nocni devky) :) tak me napadlo ze to tu pastnu mozna to uz znate ale me se to libi :)

30 Melodya Melodya | E-mail | 8. března 2007 v 15:58 | Reagovat

Jálilith obdivuju  já obdivuvšechny co mají spojitost s něčím tak úžasným jako jsou upíří.

31 livjatan livjatan | 8. března 2007 v 16:26 | Reagovat

co je na upirech tak uzasnyho? :)

32 MORTICIA MORTICIA | E-mail | 10. března 2007 v 18:05 | Reagovat

to vědí jen ti kteří s nimi sympatizují a ti kteří ne to stejně nepochopí.to co je pro některé lidi odpuzující je pro jiné přitažlivé.

33 -.- -.- | 10. března 2007 v 20:49 | Reagovat

I caressed her suffering soul

With my love and true desier

But she ripped off my pounding heart

And buried it six feet under

I tried to resist a rhyme

Of charming beauty and lust

But I could not close my mind from tunes

And I fell into the calls of a siren

Biterness, the black cancer

Slowly gnawing my soul

Disbelier, despair, hatred

This fiendish trinity's taking me over

She was the only one who filled my heart

Sweet Lilith of my dreams

Forever lost

The fallen idol for the impure hearts

Into blazing fire and thunder

I went and followed her

The dire memories in my heart

They will never be dissolved

Condemned to repeat the past

Deja-vu's of things to come

My life is only a vicious circle

It's ending where it just begins

She spoke by two tongues

One for those she loved

Another for the ones she used

For those who dare not look her in the eye

She was the only one who filled my heart

Sweet Lilith of my dreams

Forever lost

The fallen idol for the impure hearts

The dark shadow by my side

The dark raven bride

She was the only one who filled my heart

Sweet Lilith of my dreams

Forever lost

The fallen idol for the impure hearts

34 livjatan livjatan | 10. března 2007 v 21:34 | Reagovat

vidim ze nejsem jedinej kdo ma rad melodickej death metal :)

pokud se nemylim tak to je eternal tears of sorrow?

35 lilinka lilinka | E-mail | 2. dubna 2007 v 14:55 | Reagovat

niektore veci su tam nepravdive pretoze lilith nemala nic spolocne s diablom cirkev to asi zase prekrutila a suhlasim s tym ze odisla od adama nebola predsa otrokina a nechapem preco podla legendy boh stvoril adma a cisteho prachu a  lilith a necistej hliny a adam prto ocakaval jej podanost a poslusnost

36 shadow shadow | 26. dubna 2007 v 12:28 | Reagovat

co ja vim tak se povyšovala nad Adama asi tím způsobem že se nechtěla při milování nikdy dostat pod něj jako náznak povýšenosti mužů a to se zas nelíbilo Adamovi (mě by to nevadilo:)

37 verusaa verusaa | Web | 15. května 2007 v 21:50 | Reagovat

pěknej blog a musim říct že jsem podobného názoru jako MORTICIA Lilith taky obdivuju;)

38 Norchoj Norchoj | E-mail | 18. června 2007 v 19:56 | Reagovat

Někde v tom davu komentářů jsem četl že Bůh bi nestvořil nic špatného nbo něco na ten styl.Vkaždém případě jestly Bůch je tak stvořil něco špatného lidi v každém člověku je zlo víc nebo míň na tom už nesejde.Nic horšího na světě než člověk není a každý má své osobní Démony možná toho se lidé po generace bojí zla které je uvnitř každého znás.

Můžete mě mít za blázna ale není těžké si předstvit jak prokousnete lické hrdlo a teplá pulzující krev vám proudí do úst jak polikáte a vždy se my zbíhají slyny.

Představtesi že sníte nečí oko  kus předloktí nebo jak porcujete lické tělo na části a těšívásto a to je jenom zlomek hrůz kterých je člověk schopen!

Lidé kteří hledají zlo kolem sebe démony a upíry a přitom celou dobu přehlíží toho démona v sobě.

A jestly bůch je tak Já jse sním nikdy nesetkám!

39 MORTICIA MORTICIA | E-mail | 3. července 2007 v 8:24 | Reagovat

Norchoj: Gratuluji! právě si poodhrnul jeden z mnoha závojů,které zahalují PRAVDU.je vidět že ti to myslí. :-)

40 lilith lilith | 31. července 2007 v 17:30 | Reagovat

a co když žádný bůh ani ďábel není. co když existuje jen něco vyššího než jsme mi, něco co ještě nedokážeme vysvětlit ani pochopit protože ještě nejsme natolik inteligenčně vyvynutí, co když dobro a zlo existuje už od prvopočátku aby se udržela rovnováha.nechtějte najít vysvětlení. pokud to takhle má být pak odpověď lidstvo dostane až bude schopno pravdu přijmout.

41 ... ... | 10. srpna 2007 v 21:24 | Reagovat

sweet lilith of my dreams :(

42 lilith lilith | 17. srpna 2007 v 17:58 | Reagovat

sweet unknown :)

43 -.- -.- | 19. srpna 2007 v 14:24 | Reagovat

:)

44 beátha beátha | 9. září 2007 v 1:50 | Reagovat

zdravím nadšence :) zajímal by mě váš názor na to, jak si myslíte že by vypadala lilith v dnešní poobě člověka po vzhledové a po povahové stránky tak, aby zapadala do naší současnosti. zajímali by mě vaše představy každý by si ji představoval jinak. dík za názor

45 Morticia Morticia | E-mail | 23. září 2007 v 15:30 | Reagovat

viděla jsem obrázek Lilith,jak ho namaloval jeden magik,tak jak se mu zjevila při její evokaci: nahá štíhlá žena s dlouhými černými vlasy prý zvláštního vzhledu a tzv." hřbitovní krásy"tak nevím.

46 Nija Nija | E-mail | Web | 12. ledna 2008 v 19:39 | Reagovat

Norchoj:mas zajimave nazory...

Já na Lilith názor ani nemám, neznala jsem jí ani neznám a proto si na ní ani tvořit názor nebudu..To je jako tvořit si názor na boha, když ani nevíme jestli ňákej je..Určitě někdo takovej byl, je...Ale jestli to byla děvka, nebo žena Adama to tedy nevím...A jelikož věřím že lidé jsou z opic, tak si to i těžko představím...:D sry...:-(

47 Saeros Saeros | 14. ledna 2008 v 9:41 | Reagovat

Podle mě je bůh jenom obraz jisté vyšší moci(energie),který si vytvořili lidé.Lidi jak je známo dokáží většinou věřit jenom tomu co je jim nějakym způsobem podobné.Vemte si třeba že je prapůvodní energie,která započala vznik vesmíru.Myslím si že většina lidí si nedokáže energyi představit.Jelikož energie je docela jedno jestli bude na Zemi zlo nebo dobro,tak vytvoří rovnováhu.Proto se nedá považovat bůh za stvořitele světa.Bůh se dá považovat za jednoho z pomocníků energie.Stejně tak i Lucifer.Takže podle mě byla na počátku energie,síla,která zavdala vzniku světů.Vytvořila si dva pomocníky,naprosté protiklady,Boha a Lucifera.Bez zla neexistuje dobro a naopak.Stejně jako že bez strachu neexistuje odvaha.Ještě byhc asi mohl podotknout že dobra a zlo jsou docela irelevatní pojmy.Berme spíš řád,světlo,život a proti tomu chaos,temnota a smrt.čímž se vlastně i vyvrací biblické tvrzení že je nějaký bůh a satan.Spíš měl každý z těchto aspektů svého zástupce.Lilith je zástupcem temnoty.Ani ne tak zástupcem,jako zpodobněním.Což je asi tak všechno...Doufám že jsem někoho neurazil a budu rád za vaše názory.S pozdravem Saeros

PS.: Jak se můžete řídit biblí,když si sama protiřečí.

48 MORTICIA MORTICIA | E-mail | 15. ledna 2008 v 8:45 | Reagovat

Saeros: souhlasím

49 lilith lilith | 15. ledna 2008 v 18:09 | Reagovat

Saeros: zajímavá myšlenka :)

50 Saeros Saeros | 16. ledna 2008 v 19:03 | Reagovat

Děkuji:-)

51 lilith lilith | 18. ledna 2008 v 19:50 | Reagovat

Saeros: nemáš vůbec zač .)

52 Angel With Black Wings Šárka Angel With Black Wings Šárka | 19. února 2008 v 15:06 | Reagovat

Hele a co když vám povím to že samael měl Tři ženy Annu Lilith a Penelopu První byla Lilith ta samaela omrzela tak ji ,,PRODAL" Adamovi ale ona uprchla chtěla být s ním a pak si našel annu a ta ho seznámila s penelopou  a měl annu i penelopu na jednou a teď se vrátila lilith a má všechny tři najednou . Nikdo mi neuvěrí ale já jsem jedna z jejich démonů

53 Yiksa Yiksa | E-mail | 21. února 2008 v 7:52 | Reagovat

Vážení přátelé!

Moji známí jsou trápeni a týráni ukrutně zlými lidmi. Jsou to bezbranní důchodci a nevědí, jak dál. Trvá to mnoho let a ty lidské bestie už mají na svědomí neštěstí jiných lidí. Světská spravedlnost je na ně krátká.

Je možné pomocí černé magie, voodoo nebo prokletí je nějak potrestat? nejsem věřící člověk, ale na prokletí (kletbu) věřím. Neznáte nějaký postup, jak vyřknout klasické prokletí nebo nějak zaangažovat černou magii.

Když nepomohli lidé a Bůh, tak ať pomůže třeba ďábel. Díky za radu Yiksa Alligentová

54 aka aka | 22. února 2008 v 13:46 | Reagovat

Yiksa: záleží na tom jestli ti důchodci vědí, kdo jsou ti cizí lidé, jestli je třeba znají a taky jak jim vlastně ubližují. jen tak se zlejm silám do řemesla fušovat nedá chce to něco vědět a i tak těžko říct, jestli by to laik, byď s pomocí odborníka nebo člověka se skušenostmi, dokázal.

55 lulu lulu | 22. února 2008 v 13:47 | Reagovat

Angel With ...

si si jistá?? :))))

56 Freya Freya | E-mail | 23. února 2008 v 5:14 | Reagovat

ze spam! aaa

57 2.2.2 2.2.2 | 25. února 2008 v 17:04 | Reagovat

Freya-    8-I

58 hm. hm. | 13. prosince 2008 v 21:56 | Reagovat

hmmm mozna ze nkdy nebyla kdo vi

59 Lilith Lilith | E-mail | Web | 5. března 2009 v 11:36 | Reagovat

<i> Lilith nikdy pletky s žádným ďáblem neměla, to pouze stará náboženství si ji spojila s ďáblem. Lilith byla první upírkou, tou nejdokonalejší ženo jaká kdy na zemi žila, byla tak úžasná, že ji povýšili jedni na bohyni, druzí z ní udělali démona. Nebyla ani jedno, ani druhé. Dodnes považují upíři vzývání Lilith jako démona či jiného pekelného stvoření za urážku a takové to označování Lilith je mezi upíry bráno za zradu, odpadnutí a upír který Lilith takto nazve, je navždy vyvržen a pronásledován. </i>

tobe doporcuji okamzite vyhledat zkuseneho excorcistu ci onkologa nebot mas neco na mozku pravdepodobne nador

<i>

Vážení přátelé!

Moji známí jsou trápeni a týráni ukrutně zlými lidmi. Jsou to bezbranní důchodci a nevědí, jak dál. Trvá to mnoho let a ty lidské bestie už mají na svědomí neštěstí jiných lidí. Světská spravedlnost je na ně krátká.

Je možné pomocí černé magie, voodoo nebo prokletí je nějak potrestat? nejsem věřící člověk, ale na prokletí (kletbu) věřím. Neznáte nějaký postup, jak vyřknout klasické prokletí nebo nějak zaangažovat černou magii.

Když nepomohli lidé a Bůh, tak ať pomůže třeba ďábel. Díky za radu Yiksa Alligentová

</i>

Pokud neveris v boha tak mi vysvetli proc muzes verit v dabla????????

60 Tomas Tomas | E-mail | 7. března 2009 v 23:06 | Reagovat

Hle nezná nekdo efekntivni spusob jak se stat upirem??Sebevrah nejsem,upira dneska potkat.......no zkratka dystak mi nekdo napiste kdo zna nejakej efektivni spusob jak se upirem stat tak at mi napise na mail

61 Sapphiriela Sapphiriela | 3. května 2009 v 23:05 | Reagovat

Omlouvám se, že jsem si nepřečetla všechny komentáře, ale ty první mě opravdu rozesmáli. Lilith nebyla upír, a kdo to tvrdí je totální ignorant. Lilith je pojem, ano pojem, pokud jste si někdy všimli zákeřného hada v zahradě Eden, tedy Rajské zahradě. Tak tento had je Lilith, první žena Adamova, která mu byla rovnocennou partnerkou, a právě proto byla přeměněna v hada. V době, kdy žil Ježíš Kristus, byl rozdílný pohled na ženy, jisté civilizace si stále ještě držely matriarchát, ale ve většině zemí již byl patriarchát. Ženy byly méně. Nemohly si být s muži rovny, proto byla Lilith přeměněna za svou troufalost, a její místo nahradila Eva, jen kousek Adamova těla, aby mu musela být nadosmrti zavázána. Proto říkám, že je jen pojmem, stejně jako Adam a Eva.

62 Sapphiriela Sapphiriela | 3. května 2009 v 23:14 | Reagovat

Kdosi tady psal, že Lucifer padl z nebeské výše... HAhaHA... to jste asi nečetli o tom, jak to všechno začalo, že? že na zemi nejdřív byli andělé, aby dohlíželi na lidi, a když je bůh povolal zpátky na nebesa, tak se skupina odmítla vrátit a ti se sstali démony a 'čerty'. takže nějaké padání z nebes? ale běžte, mluvte o tom, co znáte, a nepište sem své doměnky ala jedna-babka-povídala. lidi budte sečtělí :D jinak mě asi odvezou na psychinu

63 Lilith dite Lilith dite | 25. června 2009 v 12:52 | Reagovat

ahojte... ja som sa o Lilith dozwedela wlastne od balythebeara ked som mu powedala co sa mi prihodilo ked som bola este mala... powedal ze to bola Lilith... A ze keby som sa nezobudila zabila by ma.... wlastne ma ukol zabit 100 ci kolko deti nie?... tak ja newiem ci som Lilithin potomek nebo ne ale se mi wic zda ze jo.... zaziwam fakt cudne weci a newiem.... nepriala by som to nikomu... blizsie info na icq 386748541 alebo skype leila1232222   .... odpowiem na wsetky otazky ohladne toho...zbohom

64 Lilith dite Lilith dite | 25. června 2009 v 12:53 | Reagovat

a inaq konecne tu je nieco o nej.... =)

65 Niki Niki | E-mail | 27. srpna 2009 v 14:07 | Reagovat

Lilith je fascinující...
Nechápu však jednu věc, Adam byl stále nahoře, Lilith to chtěla vyměnit... on nechtěl, protože si myslel, že Lilith chce mít větší moc, neznamená to tedy, že takhle měl Adam větší moc? Když tak moc usiloval o to, aby mohl být nahoře a ona ne? Nestvořil je Bůh jako rovnocený partnery? Neznamená to, že Adamovi přidal do vínka krapet víc chuti po moci? Nevím, jak to příjde Vám nicméně, příjde mi nefér, že za to nakonec byla potrestaná Lilith a Adam dostal novou ženu, tedy Evu, když za Lilithin osud může převážně on, svou tvrdohlavostí, neústupností a touze po moci?
Četla jsem pár věcí o Lilith a verzí o ní je spousta, každopádně jí obdivuji, představuje dobro i zlo, představuje skoro vše čemu se v životě nevyhneme ať chceme nebo ne ( lásku, smrt, zradu, bolest, radost, překvapení)

66 Tánishka Tánishka | E-mail | 27. září 2009 v 19:32 | Reagovat

Lilith!!si děláte srandu nééé!!týý vako a já myslela že je vymyšlená!!páč já neim jako esi znáte serial supernatural ae ona tam byla!!wow!!hustýý!!

67 Mordieth Mordieth | 15. listopadu 2009 v 16:43 | Reagovat

Tak spousta spisovatelů, scénáristů a vývojářů ,,vykrádá,, mytologii. Viz třeba diablo, Kolo času a to se děj odehrává v cela vymyšleném světě. Někteří, jména aspoň trošku poupraví. (troj času, transformers)

Jméno boží že je Elohim? Bůh se podle židů jmenuje Yahve [Jahve], podle řesťanů Jehova a podle muslimů Alláh.

68 saba saba | E-mail | 13. května 2010 v 13:53 | Reagovat

ahoj  moc  me  zaujal tvuj  clanek  a  chtela bych  se   zeptat  na  par  otazek  tak  mi  kdyztak  prosimte napis  na icq: 612887320 :D dekuji

69 bast bast | E-mail | 8. prosince 2010 v 15:17 | Reagovat

Kurňa proč to má vždycky tak dlouhý ... Je to tak upe hustej blog a mě to nebude bavit číst :-D  :-D

70 Tania Tania | 14. ledna 2011 v 19:38 | Reagovat

Nechci se vyjadřovat jako feministka, ale já osobně prostě nenávidím muže, kteří se považují za nadřazené. Jsou to šovinistická prasata. A neotravujte mě se slovy ,jako že ne všichni!

71 Xathrid Demon Xathrid Demon | E-mail | 25. srpna 2011 v 15:54 | Reagovat

ale zajimalo by me proc si to myslys o katdem muzi ja te nechci otsuzovat ale mislim si ze ti zesebe delas toho kdo se nad ostatni vyvisuje

72 Area Area | 31. října 2011 v 11:14 | Reagovat

V židovské mytologii existuje celá řada vzájemně se popírajících tradičních podání. Tato podání lze rozdělit do dvou hlavních směrů - na podání Lilith v duchu Talmudu a Lilith jako "první Evy" v duchu legend. Podle tradice talmudu byla Lilith divoká žena se silnými sexuálními sklony a matka démonů. Právě z těchto tradic asi vycházejí někteří překladatelé, kteří překládají slovo Lilith v Izaiášově proroctví jako "noční příšera". Vycházejí při tom z hebrejského slova "lajil", které znamená noc. Např. rabín Hija zakazoval mužům, aby sami v noci spali v domě, neboť by se mohli stát kořistí Lilith.

Podle rabínských tradic byla onou první Evou Lilith. Byla královnou démonů a byla dlouhovlasá a okřídlená. Byla původně jednou z manželek Samaela, ale vzhledem ke své divoké a vášnivé povaze opustila svého manžela, aby se stala Adamovou družkou. Ze spojení Lilith s Adamem se zrodili zlí démoni, neboli Šedim, kteří rejdili po světě, pronásledovali a sužovali lidi a přinášeli jim nemoci, pohromy a jiná utrpení. Lilith, podobně jako Adam, byla stvořena z prachu Země. Ale brzy po tom, co přišla k Adamovi, nastaly hádky. Oba totiž odmítali podrobit se tomu druhému.

"Jsem tvůj muž a pán," říkal Adam, "a ty mě musíš poslouchat.

Podle Zoharu, hlavního díla židovského mysticismu, byl Adam původně oboupohlavní bytost. Rabín Samuel ben Nachman o tom říká: "Když Nejvyšší, ať je jeho jméno pochváleno, stvořil prvního člověka, stvořil ho jako hermafrodita." Z jedné strany vypadal jako muž, z druhé strany jako žena. Potom bůh člověka uspal, ženu od něj oddělil a nabídl ji Adamovi jako nevěstu. Místo, kde byli oba spojeni, zakryl masem.

Podle kabbalistické knihy Sefer Rasiel je pak Lilith vyjící ženský démon, známý i jak Mejaleleth. Lilith chodí po světě doprovázena 480 zlými duchy a padlými anděli a bojuje se svými sokyněmi, démonkou Machlath a její dcerou Agrath. Jiné legendy spojují Lilith s jiným ženským démonem, Namach. Lilith i Namach prý souložily s Adamem a "seslaly na svět zkázu". Zohar označuje Namach za "matku démonů", zatímco Lilith za "jejich vládkyni".

73 Area Area | 31. října 2011 v 11:19 | Reagovat

,,V edómských palácích vyrazí trní, kopřivy, bodláčí v edómských hradech: bude v nich jen šakalí pelech a pštrosí ohrada. Divoké stepní šelmy se budou potkávat s vlky a divoký kozel bude řvát po druhu. Jen Lilith se kdesi uloží k spánku a najde ve skrýši klid. Had si tam ustele hnízdo, naklade vejce, svine se na ně a bude je hřát ve stínu jejího lůžka. Luňáci budou se slétávat každý se svojí družkou: nikdo po druhém nezatouží."

74 replica rolex watches replica rolex watches | E-mail | Web | 31. října 2012 v 14:24 | Reagovat

A. Stop going in circles and get to the point!
http://www.theirwatches.com/

75 white flower girl dresses white flower girl dresses | E-mail | Web | 19. dubna 2013 v 6:08 | Reagovat

Q. Why don't they serve chocolate in prison?
http://www.spelldress.net/mother-of-the-bride-dresses.html

76 unusual wedding dresses unusual wedding dresses | E-mail | Web | 19. dubna 2013 v 6:31 | Reagovat

A. Because he wasn't very hungry.
http://www.untildress.net/flower-girl-dresses.html

77 watches replica watches replica | E-mail | Web | 2. května 2013 v 9:20 | Reagovat

A. With cabbage patches!
http://www.shouldwatches.com/

78 Lilith Lilith | E-mail | 20. ledna 2014 v 12:25 | Reagovat

AKO SA OPAVAžUJETE VY čERVY AKYM PRAVOM MA SUDITE!!!!!!!!!
JA SOM KRALOVNA VšETKYCH UPIROCH A MOCNA čARODEJNICE,JEDEN Z NAJVYššICH DEMONOV
KTOTU PISAL A BUDE PISAť O MNE žE SOM ZRADILA,ALEBO NIEčO čO NIE JE PRAVDA NAJDEM SI VAS A POKUSITE MOJU POMSTU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

79 POZDRAVENÍ WAMPÝRSKÉ POZDRAVENÍ WAMPÝRSKÉ | E-mail | 2. srpna 2014 v 23:51 | Reagovat

[78]:

Zdrávas, Lilith, temné hořkosti plná,
Satan s tebou.
Požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Démon.
Prokletá Lilith, Matko Prastarých,
pros za nás svatými podvedené nyní
i v hodinu slávy naší. Amen.

80 ZDRÁVAS LILITH ZDRÁVAS LILITH | 30. prosince 2014 v 20:11 | Reagovat

Zdrávas Lilith, jedu Hadího plná,
Satan s tebou.
Požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého,Démon.
Prokletá Lilith, Matko Mrtvých,
pros za nás ubohé nyní
i v hodinu zúčtování našeho.Amen.

81 Adam Adam | 10. prosince 2016 v 20:16 | Reagovat

Zdrávas Lilith

Zdrávas, Lilith, símě Hadího plná,
Satan s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Démon. Děvko Lilith, Matko Sukkuby, pros za nás tvé služebníky nyní i v hodinu vítězství našeho. Amen.

82 Caseypub Caseypub | E-mail | Web | 26. června 2017 v 8:52 | Reagovat

We are Amiga toy CPS affiliate program, our affiliate have feature of easy use, high commission, high conversion rate. We offer great conditions, Lifetime Rev share start at 30% up to 50% depend on sales. Paid on every package customer purchases. Weekly, biweekly, monthly payments based on sales volume.
We work with US and most Europe countries. We accept all kinds of traffic. search "Amiga toy affiliate" on google to reach us. link: http://aff.oc4pa.com

83 Adam Adam | E-mail | 1. října 2017 v 13:42 | Reagovat

Omlouvám se všem je to blbě.

Zdrávas, Lilith, semene Hadího plná, Satan s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Démon. Svůdná Lilith, Matko Sukkuby, pros za nás ve své službě nyní i v hodinu oslavení našeho. Amen.

Kam se hrabe Hospodin Jahve na roštěnku jménem Lilith. Doufám že až spolu se svými spoluslužebnicemi rozkoše (viz Sedmý Enochiánský klíč, Satanská bible) vyplní moje touhy a přání, nebude nabourán můj rodinný vztah i se všemi
závazky. Jak to přirozeně platí podle známého wiccanského rede.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama