Pro překlad tohoto blogu do angličtiny klikněte ZDE

Kniha Leviathanova - Enochiánský jazyk a klíče

17. srpna 2006 v 19:42 | Dark Princess |  Satanismus
Magický jazyk, užívaný při satanském rituálu, je jazyk enochiánský, považovaný za ještě starší než sanskrt, s pevnými gramatickými a syntaktickými základy. Chvílemi zní jako arabština, jindy jako hebrejština a latina. V tisku se poprvé objevil v roce 1659 v životopisu Johna Deea, slavného věštce a dvorního astrologa šestnáctého století. Toto dílo, jehož autorem je Meric Casaubon, popisuje, jak okultista Dee a jeho společník Edward Kelly věštili z křišťálové koule.
Místo obvyklé křišťálové koule používal věštec Kelly broušený mnohostěn. Andělé, o nichž je řeč v Kellyho prvním vyjevení Enošských klíčů, viděni stěnami křišťálu, jsou andělí jen proto, že okultisté až dodnes trpěli metafyzickou zácpou. Dnes se křišťál jasní, anděly je nutno vidět jako úhly či hlediska /anglické výrazy angels (=andělé) a angles (==úhly, rohy) se ve starém pravopisu psaly stejně (pozn. překl.)/, a okna do čtvrtého rozměru se otvírají - pro ty, kdo mají strach, jsou to Brány Pekel.
Předkládám zde svůj překlad následujících vyvolávání, archaický, leč satansky přesný, bez příkras, jež najdeme v překladu Řádu Zlatého úsvitu z konce devatenáctého století. V enochiánštině se význam slov pojí s jejich kvalitou a vytváří zvuk, který dokáže v ovzduší vyvolat strašlivou reakci. Barbarské tonální vlastnosti dodávají tomuto jazyku pravý magický účinek, který nelze popsat.
Enochiánské klíče neboli vyvolávání byly dlouhou dobu zahaleny tajemstvím. Několik existujících tisků zcela pomíjelo přesné znění textu, správný překlad byl maskován užíváním eufemismů, a měl pouze svést neschopného kouzelníka nebo případného inkvizitora z cesty. Enochiánská vyvolávání se stala apokryfními (kdo ví, jaká hrozivá realita dokáže dráždit fantazii) a jsou proto satanskými pajány víry. Zbavila se kdysi pragmatického lakování na růžovo, rozešla se s pojmy svatý a andělský. Oprostila se od náhodných skupin čísel, jež měly zastupovat za rouhačská slova. Zde tedy jsou PRAVÁ Enochiánská vyvolávání tak, jak nám byla doručena neznámou rukou.
/Pozn.: Necenzurované znění, překlad Anton La Vey./
PRVNÍ KLÍČ
První Enochiánský klíč je úvodní Satanovou proklamací, vyhlašující počátek platnosti zákonů světských teologií a trvalé moci, jež sídlí v těch, kdo jsou dostatek odvážní, aby rozpoznali pozemské začátky a absolutno.
PRVNÍ KLÍČ (Enochiánsky)
Ol sonuf, gohu IAD Balata, elanusaha caelazod: sobrazod-ol Roray i ta nezodapesad, Giraa ta maelpereji, das hoel-qo qaa notahoa zodimezod, od comemahe ta nobeloha zodien; soba tahil ginonupe pereje aladi, das vaurebes obolehe giresam. Casarem ohorela caba Pire: das zodonurenusagi cab: erem Iadanahe. Pilahe farezodem zodenurezoda adana gono Iadapiel das home-tohe: soba ipame lu ipamis: das sobolo vepe zodomeda poamal, od bogira aai ta piape Piamoel od Vaoan! Zodacare, eca, od zodameranu! odo cicale Qaa; zodoreje, lape zodiedo Noco Mada, hoathahe Saitan!
PRVNÍ KLÍČ (Překlad)
Mocí, jež platí nahoře i dole, vládnu nad vámi, pravil Pán Země, v mých rukou je slunce blyštícím se mečem a měsíc ohněm procházejícím vším, jsem ten, kdo uprostřed svých oděvů odměřuje vaše hávy, podpírá vás jako dlaněmi svých rukou, a ozařuje vaše roucha pekelným světlem.
K vládě nad ctnostnými ustavil jsem Vám zákon, a přinesl berlu nevyšší moudrostí. Pozvedli jste hlasy a přísahali věrnost Tomu, který žije vítězstvím, který nemá počátek a nemůže mít ani konec. Jenž září jako plamen vprostřed vašich paláců a panuje nad vámi jako rovnováha života!
Dejte se na pochod a zjevte se! Otevřete tajemství vašeho stvoření! Buďte ke mně přátelští, neboť já jsem stejný! - pravý uctívač nejvyššího a nevýslovného Krále Pekel!
DRUHÝ KLÍČ
Aby vzdal hold právě těm smyslným tužbám, jež umožňují udržení života, druhý Enošský klíč vztahuje uznání našeho pozemského dědictví na talisman moci.
DRUHÝ KLÍČ (Enochiánsky)
Adagita vau-pa-ahe zodonugonu fa-a-ipe salada! Vi-i-vau el! Sobame ial-pereji i-zoda-zodazod pi-adapehe casarema aberameji tata-labo paracakda go-ta lores-el-qo turebesa ooge balatohe! Giui cahisa lusada oreri od micalapape cahisa bie ozodonugonu! lape noanu tarofe coresa tage o-quo maninu IA-I-DON. Torezodu! gohe-el, zodacare eca ca-no-quodal zodameranu micalazodo od ozadazodame vaurelar; lape zodir IOIAD!
DRUHÝ KLÍČ (Překlad)
Mohou křídla větrů slyšet vaše hlasy úžasu?; Ó, veliké plodiště pozemských červů!, jež Pekelný oheň artikuluje v hloubi mého chřtánu! Jež jsem připravil jako svatební kalichy či květy, oblažující komnaty smyslnosti!
Nohy tvé jsou silnější neplodné skály! Mocnější jsou tvé hlasy než různočetné větry! Neboť stal ses stavením jakého není, vyjma mysli Všemocného zjevení Satana! Povstaňte!, pravil První. Dejte se na pochod a staňte se jeho služebníky! Ukažte svou moc a umožněte, abych mocně zřel vše, neboť já jsem On, Jenž žije věcně!
TŘETÍ KLÍČ
Třetí Enošský klíč klade velení nad Zemí do rukou velkých satanských čarodějů, kteří měli po dlouhé věky nadvládu nad lidmi celého světa.
TŘETÍ KLÍČ (Enochiánsky)
Micama! goho Pe-IAD! zodir com-selahe azodien biabe os-lon-dohe! Norezodacahisa otahila Gigipahe; vaunud-el-cahisa ta-pu-ime qo-mos-pelehe telocabe; qui-i-mu toltoregi cahisa i cahisaji em ozodien; dasata be-regida od torezodul! Di e-Ol ba lazodareji, od aala tahílanu-os netaabe: Daluga vaomesareji elonusa cape-mi-ali varoesa cala homila; cocasabe fa-fenu izodizodo pe, od miinoagi de ginetaabe: vaunu na-na-e-el: panupire malapireji caosaji. Pilada noanu vaunalahe balata odvaoan. Do-o-i-ape mada: goholore, gohus, amiranu! Micama! Yehusozod ca-ca-com, od do-o-a-inu noari micaolazoda a-ai-om. Casarameji gohia: Zodacare! Vauni-gilaji! od im-ua-mar pugo pelapeli Ananael Qo-a-an.
TŘETÍ KLÍČ (Překlad)
Zřete!, pravil Satan, jsem kruhem na jehož rukou stojí Dvanáct království. V šesti jsou stolce živého dechu, zbytek pak ostrými srpy nebo Rohy souti. Tudíž tvorové Země jsou a nejsou, vyjma vlastních rukou mých, jež spí, ale pozvednou se!
Nejprve jsem z vás učinil šafáře a rozmístil jsem vás na Dvanáct stolců vlády; každému jsem udělil moc nad Devíti skutečnými věky času, aby jste mohli z nejvyšších nádob a koutů vašich vlád uplatňovat mou moc, a chrlit neustále na Zemi ohne života a zvětšovat se. Tím stal se z vás střed spravedlnosti a pravdy. Ve jménu Satana, povstaňte! Ukažte se! Popatřte!, skutky milosti jeho vzkvétají a jeho jméno stalo se mocným mezi námi. V němž pravíme: Dejte se na pochod! Stoupejte!, přidejte se k nám jako společníci Jeho tajné moudrosti ve svém stvoření!
ČTVRTÝ KLÍČ
Čtvrtý Enošský klíč odkazuje na koloběh časových období.
ČTVRTÝ KLÍČ (Enochiánsky)
Otahil elasadi babaje, od dorepaha gohol: gi-cahisaje auauago coreme-pe peda, dasonuf vi-vau-di-vau? Casaremi oeli meapeme soba me agi co-remepo carep-el: casaremeji caro-o-dazodi cahisa od vaugeji; dasata ca-pi-mali cahisa ca-pi-ma-on: od elonusahinu cahisa ta el-o calaa. Torezodu nor-quasahi od fe-caosaga: Bagile zodir e-na-IAD: das iod apila! Do-o-a-ipe quo-A-AL, zodacare! Zodamera nu obelisonugi resat-el aaf normo-lapi!
ČTVRTÝ KLÍČ (Překlad)
Vystoupil jsem na jih a rozhlédl se kol sebe, řka: Nejsou snad hromy nabývání těmi, jež vládnou v druhém úhlu?
Pod koho umístil jsem ty, jež dosud nikdo nespočetl, až na Jednoho, v němž druhé počátky věcí jsou a rostou do síly, jeden za druhým zvětšují převahu času a sily jejich stojí jako prvé z devíti!
Povstaňte!, vy synové rozkoše, a navštivte Zemi; neboť já jsem Pánem, vaším Bohem, který je a bude žít věčně!
Ve jménu Satana, Dejte se na pochod! a ukažte se jako milí vysvoboditelé, abyste Ho mohli velebit mezi syny lidí!
PÁTÝ KLÍČ
Pátý Enochiánský klíč potvrzuje satanské jmenování tradičních kněží a čarodějů na Zemi, mající za cíl svedení z cesty.
PÁTÝ KLÍČ (Enochiánsky)
Sapahe zodimii du-i-be, od noasa ta qu-a-nis, adarocahe dorepehal caosagi od faonutas peripesol ta-be-tiore. Casareme A-me-ipezodi na-zo-daretahe afa; od dalugare zodizodope zodetida caosaji tol-toregi; od zodcahisa esiasacahe El ta-vi-vau; od iao-d tahilada das hubare pe-o-al; soba coremefa cahisa ta Ela Vaulasa od Quo-Co-Casabe. Eca niisa od darebesa quo-a-asa: fetahe-ar-ezodi od beliora: ia-ial eda-nasa cicalesa; bagile Geiad I-elí
PÁTÝ KLÍČ (Překlad)
Mocné zvuky vnikly do třetího úhlu a staly se semenáči pošetilosti, s opovržením usmívající se nad Zemí, a jako věčná šidítka těm, kteří přinášejí zkázu sami sobě, dlí v jasnosti Nebes.
Na něž upevnil jsem sloupy radosti; pány spravedlivých a dal jim nádoby k zavlažování Země a jejích tvorů. Jsou bratři Prvého a Druhého, a počátkem svých vlastních stolic. Jež zdobeny jsou myriádami věčných lampiček; počet jich stejný jako Prvních, konců a náplní času!
Přijďte tedy a buďte poslušní svého díla. Navštivte nás v míru a útěše. Rozhodněte o nás, nádobách vašich mystérií; proč také? Náš Pán a Vládce je Vše-Jediný!
ŠESTÝ KLÍČ
Šestý Enochiánský klíč zakládá strukturu a formu, z níž vzešel Řád různoběžníku a Církve Satanovy.
ŠESTÝ KLÍČ (Enochiánsky)
Gahe sa-div cahisa em, micalazoda Pil-zodinu, sobam El haraji mir babalonu od obeloce amevelaji, dalagare malapereji ar-coasaji od acame canale, sobola zodare fa-beliareda caosaji od sahisa aneta-na miame ta Viv od Da. Daresare Sol-petahebienu. Be-ri-ta od zodacame ji-mi-calazodo: sob-ha-atahe tarianu luia-he od eca-rinu MADA Qu-a-a-on!
ŠESTÝ KLÍČ (Překlad)
Duchů čtvrtého úhlu je Devět, mocných v různoběžníku, jenž vytvořil první, mukou ubohým, věncem neřestným; dal jim ohnivá kopí k očistě Země, a Devět nepřetržitě pracujících dělníků, jejichž cesty je v potěše přivádějí na Zemi; jako Druhý a Třetí setrvávají u vlády.
Naslouchejte proto pozorně hlasu mému! O vás hovořil jsem, uvedu vás v Jeho moc a blízkost, a konání vaše bude písní pocty a oslavou vašeho Boha!
SEDMÝ KLÍČ
Sedmý Enochiánský klíč slouží k vyvolání smyslnosti, ke vzdání holdu vzrušujícímu půvabu a radosti z požitků těla.
SEDMÝ KLÍČ (Enochiánsky)
Ra-asa isalamanu para-di-zoda oe-cari-mi aao iala-pire-gahe Qui-inu. Enai butamonu od inoasa ni pa-ra-diala. Casaremeji ujeare ciharelanu, od zodonace lucifatianu, caresa ta vavalezodirenu tol-hami. Soba lonudohe od nuame cahisa ta Da o Desa vo-ma-dea od pi-beliare itahila rita od mia-me ca-ni-quola rita! Zodacare! Zo dameranu! Iecarimi Quo-a-dahe od I-mica-olzododa aaiome. Bajirele papenore idalugama elonusahi-od umapelifa vau-ge-ji Bijil-IAD!
SEDMÝ KLÍČ (Překlad)
Východ je domem nevěstek, pějících chválu v plamenech nejvyššího štěstí, v němž Pán temnot otevřel Svá ústa; staly se živými příbytky, v nichž raduje se síla muže; zdobeny jsou skvělými ornamenty a konají zázraky na všech tvorech Jejichž království a setrvání jsou Třetím a Čtvrtým, silnými věžemi a místy útěchy, stolci rozkoše a setrvání. Ó, vy služebnice rozkoše, Dejte se na pochod!, Objevte se!, pějte chválu na Zemi a mocné mezi námi. Neboť proto je této památce dána moc, a naše síla roste v tom, kdo nám přináší útěchu

 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Daimon Frey Daimon Frey | E-mail | 12. prosince 2009 v 23:09 | Reagovat

zajímavé,nicméně jak do toho zapadají monády,o kterých napsal krátký spisek dr.dee?

2 JKJ JKJ | 20. února 2010 v 10:14 | Reagovat

tech klicu je o trochu vic :-)

3 satanistka, která vlastní satanskou bibli satanistka, která vlastní satanskou bibli | 19. května 2011 v 14:27 | Reagovat

já to nechápu :-x není jich tam moc ????? :-D

4 Angel Angel | 5. června 2012 v 10:55 | Reagovat

Je to velká taškařice. podrobil jsem  "ony klíče" a tedy jejich překlad systematickému jazykovému rozboru, takovému, jaký se používá i při luštění šifer, je to vše nesmysl, vůbec to neodpovídá, nejlepší je např. slovo ohorela ! Nějaký anděl nebo mnohoúhelník si z nás dělá srandu a dychtiví naivní hejlové mu to žerou. S témhle vyvoláte tak starou almaru Vaší babičky, tedy že se otveře bez dotyku ! :-D  :-D  :-D

5 cheap fake watches cheap fake watches | E-mail | Web | 31. října 2012 v 14:24 | Reagovat

I just sent this post to a bunch of my friends as I agree with most of what youre saying here and the way youve presented it is awesome.
http://www.theirwatches.com/

6 unique wedding gowns unique wedding gowns | E-mail | Web | 31. října 2012 v 14:52 | Reagovat

A. They eat chips!
http://www.felldress.org/

7 adam sobotka lennon hippy adam sobotka lennon hippy | E-mail | 9. března 2013 v 22:31 | Reagovat

sedmý klíč je protipól dvacátétřetí kapitoly knihy ezechiel- a zas čortvíjaká kravina ta laveyova bible není, jelikož mi umožnila stabilnější rodinný život a dovedu pod Luciferovou ochranou od sebe odradit negativní vlivy okolí... ???

8 fake omega constellation watches fake omega constellation watches | E-mail | Web | 19. dubna 2013 v 6:24 | Reagovat

Great Post. I add this Post to my bookmarks.
http://www.latewatches.com/patek-philippe-ladies-calatrava.html

9 Troll Obecny Troll Obecny | 28. června 2013 v 8:39 | Reagovat

ty vole co to je za chujarnu pro dementy?

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama