Pro překlad tohoto blogu do angličtiny klikněte ZDE

Andělé

7. srpna 2006 v 19:20 | Dark Princess |  Andělé
Anděl je ryzí duch stvořen Bohem. Teologie Starého Zákona zahrnuje víru v anděly - název se vztahuje k určitým spirituálním bytostem, nebo andělských rezidencí, v rukou Božích jako vyslanci jeho vůle.
Anglické slovo "angel" pochází z řeckého "angelos", což znamená posel. Když takový posel dělá nadpřirozené věci, není pochyb, že je to andělská bytost - boží poslové, pracující pro Něho a pro konečné blaho celého lidstva.
Křesťanská víra učí, že na rozdíl od našeho fyzického světa je zde také velký svět andělů. Andělé, tak jako lidské bytosti, vlastní rozum, svobodnou vůli a pocity podobné našim, jsou to bytosti bez hmotného těla, láskyplné s možností vyvíjet se k dokonalejšímu stupni. Pomáhají nám, i když na ně nemyslíme a provázejí nás po celý život. Je jistě zajímavé, že andělé k nám často hovoří nepřímo - slyšíme opakovaně nějakou píseň, vidíme nějakou číselnou řadu, která se opakuje. Může to být odpovědí na naše prosby, ovšem za předpokladu správného výkladu. Jejich intelekt je vyšší než lidský.
Zrod andělů.
Podle Písma Svatého, andělé, lidské bytosti a celá příroda byli stvořeni Bohem. Ve slovech: "Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi", nacházíme první zmínku o tom, že Bůh stvořil duchovní svět. Tak, jako protipól Země, hmotného světa, tento duchovní svět byl nazván Nebem. Andělé už byli přítomni během stvoření hvězdné oblohy, což dokazují slova Stvořitele, věnovaná Jobovi: "Když jsem stvořil hvězdy, všichni mí andělé pěli na mě chválu" (Job 38:7).
Spasitel často hovořil o andělích, v Novém Zákonu je jich zmíněno mnoho. Bůh jim věnoval velkou moudrost, svobodu a sílu, jejich zjevení ve Starém Zákonu je znamením jim přidělené hlavní role.
Andělé jsou čistě spirituální bytosti, nemají hmotné tělo, spatřili tvář Boha a tudíž zažívají pocit dokonalého štěstí. Podle Bible pokračují v šíření božských přikázání a jejich mise mají někdy nesmírně důležitou úlohu - zvěstování. Aby uspěli, mohou někdy na sebe převzít tělesnou podobu. Tak jako my, andělé jsou objekty božské přízně a lásky. Avšak, zpravidla nevystupují jako tělesní tvorové a jejich projev božské lásky nevyžaduje čas, prostor, ba ani vyspělost a proto je můžeme požádat o radu kdykoliv, mohou se vyskytovat na mnoha místech najednou. Pravděpodobně většina významných přetrvávajících aktivit dobrých andělů je být zvěstovatelem božské vůle lidstvu a přivádět lidi k míru a pokoji.
Proč Bůh stvořil anděly?
Stvořitel je tak silný a dokonalý, že nemůže být přístupný osobně každé lidské bytosti. On sám je nesmrtelný, přebývající ve světle, což žádnému člověku není přístupno. Andělé netrpí nedostatky a proto mohou jednat jménem Boha a poté mu vylíčit, když komunikují s lidmi. Překlenou velkou mezeru mezi dokonalostí Boha v nebi a strádáním lidí na této planetě. Andělé byli stvořeni nesmrtelní (nikdy nezemřou). Jejich věčnost byla vyložena ústy Ježíše Krista, když řekl, že budou nést tíhu lidských břemen po věky věků. Jsou jednopohlavní a nikdy nežijí v páru. Jsou to děti Boha, děti vzkříšení.
Archandělé.
Jen příležitostně jsou andělům dána jména. Například archanděl Michael je znám všem věřícím. Archandělé jsou na vyšším stupni než andělé a dohlížejí na anděly strážné.
Bezpochyby, mezi nejvíce významné andělské stvoření patří archanděl Gabriel. Byl poslán dvakrát prorokovat Danielovi. Při druhé příležitosti byl Daniel v motlitbách a Gabriel, který se pohybuje tiše a rychle, se mě dotkl, začal hovořit skrze mě a sdělil datum zrodu Mesiáše, Ježíše Krista (Daniel 9:21-27). Velké očekávání bylo mezi židy v době, kdy se měl Ježíš Kristus narodit a znovu se objevil Gabriel, poprvé Zachariáši, kazateli v chrámu a poté Marii, která byla zasnoubená s Josefem. Anděl Zachariáši sdělil toto: "Jsem archanděl Gabriel, který stává v blízkosti Boha a byl jsem poslán, abych k tobě promluvil (Lukáš 1:19)."
Všimněme si, že andělé mohou pobývat v přítomnosti našeho Pána, zatímco lidé nemohou a všichni andělé jsou vysláni, aby konali to, co je přáním Boha. Jeho posláním zde bylo zvěstovat zázračný zrod Jana Křtitele.
O šest měsíců později se Gabriel zjevil Marii a zvěstoval ji, že byla počata skrze Ducha Svatého a porodí syna. S Bohem nic není nemožné. Josef obdržel stejné sdělení skrze anděla.
Archandělů je spousta, další například Rafael, Uriel, Sandalfon, Cadkiel, Metatron, Jophiel a mnoho dalších, nepojmenovaných, či námi ještě neobjevených. Kteréhokoliv z nich můžeme poprosit o radu, či pomoc.
Padlí andělé (Démoni).
Původně Bůh stvořil všechny anděly jako laskavé, nebeské bytosti. Nicméně, tak jako lidé byli obdařeni svobodnou vůlí, mohli si vybrat cestu boží, nebo jít proti ní a vybrat si mezi dobrem a zlem. Někteří andělé, vedeni Luciferem, nesprávně využívali darů svobody a bouřili se proti Stvořiteli. Tyto bytosti, kvůli své domýšlivosti, se odvrátili od božské lásky. Bůh je ale nezničil, ponechal jim pouze omezené možnosti a vyhnal je pryč. Po nějakém čase si založili své vlastní království - Peklo. Lucifer byl později přejmenován na Satana, což znamená protivník.
Stále zlomyslní, padlí andělé se pokouší člověka svést na cestu hříchů a zatracení. Kupodivu, samotní padlí andělé pociťují strach z království, které stvořili. Vskutku, když Spasitel léčil člověka, posedlého démony a snažil se je vrátit zpět do propasti pekelné, oni Ho prosili raději dovolit jim vstoupit do sviní (Lukáš 8:31).
Padlí andělé jsou vlastně démoni, posluhovači Satana, kteří jsou stále na svobodě. Samotný Satan je zván princem, vládcem všech démonů (Matěj 9:34, Marek 3:22, Lukáš 11:15). Démoni jsou také nazýváni přisluhovači, nebo poslové Satana a mají dobrou organizaci. Bible činí také rozdíly mezi démony posedlými a démony ovlivněnými.
Dle Písma Svatého, měli bychom si uvědomit, že náš život je neustálý boj o záchranu našich duší. Ať chce či nechce, každá lidská bytost, od ranného dětství, je vtažena do boje a musí volit mezi dobrem a zlem, mezi vůlí Boha a démonů. Boj mezi dobrem a zlem začal ještě před stvořením světa a bude trvat až do soudného dne. Ve skutečnosti, boj v nebi je ukončen s konečnou porážkou zla. Nyní bitva byla přesunuta na Zem, přesněji do našich myslí a srdcí. Jak můžeme pocítit, dobří andělé, obzvláště andělé strážní, nám neustále pomáhají v boji proti zlu.
Andělé strážní
"Anděl míru, věrný průvodce a strážce našich duší a těl, přednese naše požadavky Bohu," takto podobně se modlíme při bohoslužbě. Ortodoxní církev věří, že každý, již jako dítě, obdrží svého anděla strážného (ve skutečnosti mohou být dva, i více). Záleží jen na nás, jestli jim nasloucháme.
Požehnaný Augustin napsal: "Andělé, s velkým zájmem a nevyčerpatelnou horlivostí, pobývají s námi každou minutu a na každém místě." Pomáhají nám, tuší naše potřeby, poskytují nám spojení s Bohem a předávají mu naše nářky a prosby. Doprovázejíce nás celou naší cestou, mohou být v nás, nebo těsně u nás, pozorně nás sledují, jestli odoláváme se zbožností a poctou zlým počinům a jestli se snažíme najít království boží. Žalm nám říká o Bohu, že "On přikazuje svým andělům v úctě doprovázet nás po všech našich cestách."
Když osoba zemře, odnese anděl duši k Bohu. V duchovním světě si duše uvědomí, kdo je ona sama a kdo anděl strážný. Zde je krátká motlitba k anděli strážnému:

"Anděli Boha, můj svatý strážce, poskytni mi ochranu nebeskou, Boží. Pokorně tě prosím: dej mi schopnost naslouchat ti a ochraňuj mě od všeho zlého, dopomáhej mi k dobrým skutkům a veď mě cestou spásy. Amen."
 

22 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 honza honza | 13. března 2007 v 22:16 | Reagovat

sorry ale spusta věcí který se tady píšou vůbec v Bibli nejsou a nebudou znám jí moc dobře......  si řikám kde to bere?.............

2 stepka stepka | 31. března 2007 v 22:42 | Reagovat

každý má svůj rituál tak jí to neber

3 honza honza | 4. dubna 2007 v 23:45 | Reagovat

ne že to jenom nejni pravda to vim na 999999999%

4 Wolf Wolf | E-mail | 9. dubna 2007 v 23:03 | Reagovat

Bible není jediný zdroj informací, kde se píše o andělech. Různé náboženské a esoterické tradice pracují s andělskými entitami, takže se  někdy to pojmenování liší.

5 Blanka Blanka | E-mail | 21. dubna 2007 v 12:27 | Reagovat

Dobrý den, musím vám všem něco důležitého říci: andělé, ke kterým se obracíte NEJSOU andělé, kteří jsou v nebesích!!! Určitě jste už někdy slyšeli o padlých andělech, jedním z nich je i satan. Zní to možná velice neuvěřitelně a zavání to i fanatismem, ale je to tak, satan byl kdysi nejkrásnějším andělem, ale sláva mu stoupla do hlavy a on se vzbouřil proti Bohu a odmítl uznat jeho Syna, Pána Ježíše. Na svou stranu "přetáhl" mnoho dalších andělů. Začala válka v nebi, Bůh se svým Synem vyhráli a Lucifer (tak se satan jmenoval, než byl vyhoštěn z Nebe, znamená to Světlonoš) musel odejít. Až potom si uvědomil, co všechno ztratil a kál se, dokonce požádal Krista o odpuštění, ale i když to bylo Panu Ježíši moc a moc líto, tak už to nešlo vzít zpátky, Boží zákon je neměnný.

To satana rozlítilo a jeho nenávist k Bohu, Panu Ježíši a Božím zákonům vzrostla natolik, že už se neobával o svou existenci. Svým přívržencům řekl, že on bude s Bohem a Ježíšem válčit a zvítězí.

Tak to všechno začalo.

Snažně vás všechny prosím, abyste si uvědomili, že satanovým cílem není, aby z hodných lidí udělal zlé, ale aby je odvrátil od víry v Boha a Pána Ježíše!!!!! A to se mu tady povedlo!!! Prosím vás, uvědomte si to zavčasu, kdy je ještě možnost dát se tou správnou cestou!!!

Mluvím tady z vlastní zkušenosti, i já jsem se dala stáhnout satanem a uvěřila jsem v anděly... Stejně jako vy. A andělská magie opravdu funguje, ale jejím smyslem je, abyste se modlili k andělům a ne k Bohu!!! A to není správné!!! Nakoukněte prosím do knihy, ve které je pravda, totiž do Bible.

Apoštol Pavel ve svých listech píše (Koloským 2, 18; ČEP): "Ať vám neupírá podíl na vykoupení nikdo, kdo si libuje v poníženosti a uctívání andělů..."

Snažně vás všechny prosím, odvraťte se od jisté smrti!!!

Toto nejsou andělé Boží, ale padlí andělé, kteří byli vykázáni z nebe spolu se satanem! Vše je to jenom klam, jak vás odpoutat od Boha a jeho nesmírné lásky k vám. Velmi vás všechny miluje a přeje si, ať se k němu vrátíte. Věřte mi prosím... I já prožívala to, co vy, také jsem se zapletla se satanovými anděly, ale to už je pryč, našla jsem si lepší partu, která mi pomůže k životu a ne ke smrti.

A pokud jsem vás ještě doteď nepřesvědčila, přečtěte si prosím knížku od Rogera J. Morneaua Cesta do nadpřirozeného světa. Poznáte v ní, stejně jako já, jaké satan používá praktiky a že se to do všech detailů shoduje s vaší vírou v anděly. Je to tenounká knížečka formátu A5.

Prosím, zkuste si ji někde půjčit a jeden večer se s ní posaďte do křesla, přečtěte si ji a zamyslete se.

Přeji vám všem spoustu Božího požehnání a ať vám Pán Ježíš pomůže najít tu správnou cestu. Není dlážděná úspěchem v práci, ani bezstarostným životem ve finančním zajištění, není široká, ale velice úzká. Avšak, když uvěříte v Pána Boha a Pána Ježíše, budou vás celou cestu provázet a pomohou vám překonat všechny satanovy nástrahy a léčky, protože Oni jsou mocnější než on. satan má před Bohem a Ježíšem strach, při vyslovení jeho jména uteče a všichni jeho padlí andělé s ním.

Zamyslete se nad tím, než zase budete prosit o pomoc anděly. Není snad lepší, když máte nějaký problém jít přímo k Nejvyššímu?

6 carodejka carodejka | 12. května 2007 v 12:26 | Reagovat

obra vecicka nevymaz

7 lenully lenully | 13. května 2007 v 8:56 | Reagovat

moc tady toho nemas....tech obrazku jako mas v kazdy...ty ikonce par obrazku!!!?!!!

8 Xelisa Xelisa | E-mail | 4. června 2007 v 10:21 | Reagovat

Chtěla bych reagovat na příspěvek od: "honza" ze dne - 13.3.2007 22:16

Andělé a démoni nejsou vůbec jen otázkou bible, nýbrž otázkou víry. Budeme-li hovořit o  Bibli ve smyslu takové té křesťanské "brožury", tak bych chtěla podotknout, že je tam tolik nesrovnalostí, že její studium (popřípadě i pouhá četba) je dle mého ztráta času. Člověk, který zplodil tento blog může své informace přímo od "Andělů"... Napadlo Vás to?

Sama se neustále dohaduji s duchy, archanděly a padlými anděly. Snažím se být vyrovnanou silou a kolikrát i oni "svatouškové" andělé jsou pěkné potvory o archandělech ani nemluvě. Kolikrát je jednodušší a upřímnější rozprava s démony, kteří jsou dle bible zatracení.

Pokuste se někdy vyvolat démona, uvidíte sám. Pokud jste věřící neměl by jste se ničeho bát... Však Vás Váš všemocný Bůh ochrání.

A jen takový můj názor do větru...

S Belialem je mnohem snažší domluva a poslední dobou doržuje řád více, než sám Bůh. Bůh je v podstatě malé dítě, které si "vytvořilo" (pokud je to vůbec pravda, že to zvládl sám, což je v podstatě hloupost, protože bez Beliala by to stejně nezvládl) svoji sněhovou kouli s živými bytůstkami, které jsou zde pouze pro jeho potěšení.

Belial je poctivý a to, že svádí lidi na zcestí, to dělá jen proto, aby Bůh neměl tolik práce. Ve skutečnosti se o nás stará lépe, než samotný stvořitel.

A co víc! Bůh si prý k sobě vezme každého, kdo se bude kát a požádá o rozhřešení...

Mohl by mi někdo říci, jak je možné, že se Bůh ustrne i nad vrahy, násilníky a pedofily, kvůli kterým se dostala spousta lidí (včetně malých dětí a nemluvňat) do "pekla"? Jak se může dvou, tří, čtyř leté dítě dostat do "nebe" jen díky své neposkvrněnosti a víře, když v tom věku v podstatě věřit v Boha doopravdy nemůže a neposkvrněnost mu byla odebrána pedofilem?

Všem držím palce v životě... Chcete-li věřit, pak věřte! Ale buďte své víře věrní. Nechť slunce a klid provází vaše kroky.

9 honza honza | 11. června 2007 v 17:49 | Reagovat

xelisa: to je možný že se dohaduješ s anděly archanděly ..atd...  (alespoń si to myslíš protože nic nenaznačuje tomu že to tak neni)  přitom sám ďábel tě uvěznil v nevědomosti aby si nepochopila a nemohla být zachráněna) ..nikdo mně eště tak nemiloval jako bůch mam s ním osobní vztah pomáhá mi v životě řešit problémy... i když sem mu často nevěrný on mi zůstává věrný protože nemůže zapřít sám sebe dává mi svého ducha aby jsem moch chápat bibli a přimknout se k němu...  ..já pro boha v podstatě nemám hodnotu.. takorát mu přináším trápení.. ale on mně nenechává upadnout vztahuje svoji ruku ,aby mi znovu a znovu pomohl.... on nemusel...  ..a dal mi napít a já žiju opravdovým životem před bohem a raduju se spolu s ním.. vždyť ,,můj bůch je láska" odpustil mi jako kdyby spravedlivý mocný muž odpustil své manželce která ho opustila a smilnila s každým koho potkala dokonce i se zvířaty ale když skončilo její běsnění otočila se zpět a strašně litovala toho co udělala svému muži i ostatním... v právu byl muž ona neposlechla  ale on jí dal milost protože se vrátila zpět a on jí miloval... tohle je bůch nikoli ten kterého si představuješ ty a na všechny tyto tvé důležité názory jsou vysvětlení tohle všechno už sem tolikrát slyšel ptej se jenom se ptej a zkoušej poznat pravdu protože odpovědi existují...

10 no fear!!!, no fear!!!, | 15. června 2007 v 18:28 | Reagovat

Ve jménu sánnských princů vás proklínám!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

11 wenca wenca | 17. července 2007 v 11:07 | Reagovat

Kurupira - démonická stolová hora v srdci amazonských pralesů se vine dílem krále českých záhadologů a dobrodruhů Jaroslava Mareše téměř jako zlatá nit. Nejnovější kniha poprvé shrnuje kompletní autorovy texty k tomuto tématu, z nichž měl možnost ochutnat již v Hledání Ztraceného světa a Hrůze zvané Kurupira.

Jaroslav Mareš přišel v sedmdesátých letech s odvážnou hypotézou, že právě stolová hora Kurupira je oním Ztraceným světem z románu Artura Conana Doyla. Potřebné reálie měl slavnému spisovateli dodat plukovník Fawcett, který procestoval prakticky celou Amazonii. V roce 1978 se proto Mareš vydal k pramenům řeky Demini, aby na mesetu hrůzy vystoupil.

Tato cesta tvoří první část knihy. Dramatické vyprávění zahrnující nejen cestu, ale i reálie Brazílie, ekologii pralesa a popis jeho výstředních obyvatel v jednom. Na dnešní poměry styl překvapivě naučný, ale nadšení a touha objevovat ze stránek přímo čiší, takže i čtenář za chvíli plane cestovatelským nadšením. Zmínil bych Batličku, ale podoby stylu už si povšiml jiný recenzent. Posuďte sami, jaké to je, když nad pralesní řekou zní Kara kusuba, pokřik Waiků, skupiny Yanomamů.

Mareš nakonec náhorní plošiny nedosáhl, ale na Kurupiru nezapomněl. Část druhá čtenáře přivede do hlavního města brazilského státu Roraima - Boa Visty devatenáct let po prvé výpravě. Zde se autor setkává se záhadným hledačem drahokamů Regem, tajemným vůdcem garampeiros, které potkali v pralese v roce 1978. Politická situace je jiná, a proto se ani tentokrát nepodaří Marešovi na Kurupiru vystoupit, získá však Regův deník.

Výběr z deníku/života láskou zklamaného botanika a jeho cesta na dno lidské duše i společnosti v objetí pralesa tvoří druhou část knihy. A je to část podstatně drsnější, beznaděj se střídá s nesmyslným násilím a bezohledností a vyzněním připomíná Jarmuschova Mrtvého muže. Hemží se to v ní otrokáři, vrahy, mafiány, násilníky i uprchlými nacisty. Reg se nakonec stává jedním z Waiků, krvežíznivých bojovníků z pralesa a zakouší nepopsatelné stavy v hloubi jeskyní mesety Kurupira. Mareš by se bezpochyby mohl živit i psaním rodokapsů.

Oběma částem jsou společné porůznu poztrácené známky tajemna, legendy indiánů, zkazky garampeiros i autorova pozorování. Teoreticky tyto zmínky uzavírá část třetí, ve které dojde na tajemná zvířata, přežívající druhohorní zvířenu i přechody do paralelní reality. Čtení místy opravdu jen pro kované stoupence záhadologie.

Mareš buduje mýtus zcela uzavřené oblasti pod kontrolou USA, do níž se nedostane ani brazilská armáda, v níž budou všechna letadla sestřelena a pěší cestovatelé vyhledáni letouny se supermoderní technikou a zabiti taktéž. Zmiňuje sice boj proti drogovým kartelům, vliv farmaceutických koncernů (jakémusi Brazilci zakázala americká nevládní organizace publikovat práci o léčivých rostlinách Yanomamů - něco takového prý může publikovat jen yanomamský lid) i ochranu indiánů. Avšak je patrné, že touží po vysvětlení, které není z našeho světa. Zajímavé, navzdory tomu, že antropologa Chagnona cituje, nezmiňuje, jak katastrofální zemětřesení v akademické antropologii on a Yanomamové způsobili (i v češtině měla diskuse pokračování; strana 4).

Pokud toužíte po hrůzách sídla pralesního démona Kurupiry, hledejte Serra Urucuzeiro na brazilských a Cerro Delgado Chalbaud na venezuelských mapách anebo se vydejte na internet, fenomén Curupiry je ve světě dobře etablovaný, ať už se jedná o ochránce pralesa se zelenými zuby z legend Tupíů nebo adolescentní blondýnu v černém trikotu z filmu.

Vydalo Motto v roce 2005.

12 anika anika | 10. prosince 2007 v 11:01 | Reagovat

zdravim,vsechny

chtela jsem rict ze se mi ten blog moc líbí a nechápu proc nekteří do toho takto kafráte.víra je otázka toho v co věříte a tím pádem nemůžete říct co pravda je nebo není.a nechápu proč se hodně lidí řídí pouze podle bible,jako by ji napsal sám bůh svým kouzelným písmem nebo co,vzdyt ji psali pouze lidé a byla tolikrát přepsána že už orginál nikdy nenajdete,takze jestli nekdy ti lidé mluvili s bohem a zapsali to,tak jak chtěl,tak ted to tam uz vubec nemusi byt a bo nikdo nezjisti jak to je doopravdy,tak se kupa lidi drzi neceho co si nekdo mohl sem tasm propsat tak jak chtel a nebo vynechat to co se mu nelibilo.tudiz v dnešní dobe se nemuzete ridit tak ,ze co je psáno to je dáno,bo papír snese všechno!jinak věřící sem,akorat nikam nechodim,bo jednoduse nevěřím všemu,treba s křestanstvim nesouhlasim v tom,ze buh je stejna bytost jako ježíš a veřím v reinkarnaci(převtělovaní)  

JInak mohl by mi někdo sehnat význam jména Azachiel a Zachariáš? dekuji

13 lenti lenti | E-mail | 9. ledna 2008 v 15:17 | Reagovat

:anika-s tou bilbi si to řekla dobře.

14 lenti lenti | E-mail | 9. ledna 2008 v 15:17 | Reagovat

*Biblí:)

15 míša míša | 20. ledna 2008 v 15:18 | Reagovat

možnná to neni pravda ale je to stoprocentně zajímavé člověk se dozví něco nového třeba jsem ani nevěděla že znamení blíženci mají patrona Rafael je to velmi zajímavé

16 Elča Elča | Web | 4. února 2008 v 19:10 | Reagovat

ahojjkyy!! máš fakt supr blog! Já mam kámošku, která se teprve učí magii a tyhle čáry...rády vyzkoušíme kouzla, která jsi tu zveřejnila:o)

17 ANONIMKA ANONIMKA | 10. února 2008 v 21:08 | Reagovat

JE TO FAKT SUPER BLOG MOZNA VSEMU NEVERIM ALE VERIM NA POSMRTNEJ ZIVOT

18 Ardwinna Ardwinna | E-mail | 16. února 2008 v 20:52 | Reagovat

Hei! Pred nejakym casom sa mi snivalo s troma anjelmi v podobe zien s kridlami v dlhych satoch, vsade sama ziara a tak, nic nevraveli, hadam len tolko, ze su mojmi straznyni anjelmi. Chcela by som sa spytat ci to bol podla vas len sen, lebo sa mi naozaj zjavili moji strazni anjeli? A ak ano tak aky to moze mat vyznam? Dakujem.

19 kamčatka kamčatka | 21. dubna 2008 v 11:00 | Reagovat

blog docela hezkej ale věčinu věcí co tu máš tak sem četla už někde jinde a tak nevim jestli to píšeš doopravdy ty a nebo to kopíruješ ale nevadí i tak je hezkej jen tak dál

20 Lady Lady | 9. května 2008 v 17:27 | Reagovat

Pro kamčatku:Já si taky myslím.Byla jsem na hodně blogách kde pod názvem třeba ,,aura,, je to samí jako tady.Myslím že by si jim měla zakázat to kopírovat Darkprincess.

21 Arnie Arnie | 15. května 2008 v 23:18 | Reagovat

nečetl sem všechny komentáře takže nevim jestli to tady už není ale chtěl bych poopravit jednu věc Padlý andělé nemají vůbec nic společného s démony tak si je pouze pojmenovali lidé.

Potom mezi Padlé anděli patří i ti kteří nám přišli na pomoc ale zapoměli jak se vrátit.

A ne všichni andělé sou ti padlý já neznám jména žádných protože je nepotřebuju ale vím že přes Anděli se dostanete tam kam potřebujete.

22 ......................POMOC...................... ......................POMOC...................... | 4. července 2008 v 9:59 | Reagovat

prosím vás potřebuju pomoct

!

chchi se naučit převtělování do osob

!

můj email= hello.black@email.cz

23 ?????? ?????? | 6. září 2008 v 13:21 | Reagovat

Ja taky nevěřím, že padlí andělé mají něco společného s démony! To přímo ne, ale zase si myslím, že nejsou hodní, myslím si že padlí andělé nějak zradili boha a proto je vyhnal od sebe pryč! Tak nějak si myslím že to je!

24 DAVID DAVID | E-mail | 4. listopadu 2008 v 19:06 | Reagovat

JA SI MYSLIM ZE TO MA VELICE DOBRE ZPRACOVANE

25 Angel Angel | 13. listopadu 2008 v 21:03 | Reagovat

Bible je to nejhorsi co muse bejt !

26 Niki Niki | 7. února 2009 v 21:09 | Reagovat

Ahoj docela mě vyděsil komentář od wenca totalne ted nevim cemu věřit hodila by se nejaka smysluplná rada cemu mám věřit...

27 Bels Bels | Web | 19. června 2009 v 21:58 | Reagovat

Umíš komunikovat s anděly?

28 dscf dscf | 1. července 2009 v 15:41 | Reagovat

niki: to jsme na tom stejne..sem zmatenááá :D :D

29 Mazrim Taim Mazrim Taim | E-mail | 10. srpna 2009 v 18:31 | Reagovat

Andělé nejsou jen dobré bytosti, pomáhají to ano, ale ne ze zištných důvodů. Toho komu pomohou si k sobě navážou a potom si to vyberou, s úroky.Někdy i po několika životech

30 KLOM KLOM | 18. srpna 2009 v 14:37 | Reagovat

Lidi prosímvás když jsem byl menší tak jsem viděl chlapa který byl v létě v bílém kabátu dlouhé bílé vlasy a bílé boty kalhoty a a vedle něj stála žena celá v černém a po chvilce už tam nebyly myslítě že to mohl být anděl a dábel ?

31 PRAVDA PRAVDA | E-mail | 31. srpna 2009 v 17:00 | Reagovat

Musim zpochybnit všecny nadpřirozené věci. Žádná kouzla neexistují.
Začnu tedy od začátku.
Ve starověku byli lidé na menší vědecké úrovni než my. Nedokázali si různé přírodní jevy vysvětlit (deště,sucha,smrt,příliv...atd). Tak si vymysleli různá božstva a kouzla.
Dobrý příklad k naší přednášce jsou šamani z doby kamenné. Byli to lidé kteří znali účinky bylin a jejich použití při zranění a nemocech. Opět nebyli lidé schopni vysvětlit to to umění které neovládali.
Středovjek a nástup upalování čarodějnic. Tyto hrůzy se vám pokusím vysvětlit. Mohla za to hlavně naše milovaná církev. Církev si spojovala magii s ďáblem a báli se toho. Jiní zase vyděli upalování čarodějnic jako rychlí zisk majetku neboť veškeré vlastnictví toho neboštíka připadlo právje církvi. K odsouzení bylo potřeba doznání které si církevní hodnostáři zajišťovali tehdy povoleným mučením vjezňů. Jen málokdy se stalo že se obviněný hned nepřiznal neboť mučení bylo obvzláště kruté (palečnice,strappado,skřipec...atd).
Obžalovaní byli ve skutečnosti jen babky kořenářkym, lidi co vjeřili že když budou čarovat přinese jim to peníze (nedokázali si přičarovat ani svobodu), objeti žárlivích sousedů co je udali za něco co neudělali a nakonec naše církev co si mučením vynutila další ména bohatých lidí co měli dost majetku na zabavení.
Dále chci říci, že naše věda již pokročila a víme co způsobuje déšť, sucho, smrt atd... Proto vám chci zdělit, že kouzla ani bohové:
!!!NEEXISTUJÍ!!!
Někteří z vás možná namítnou, že dělali kouzla a povedlo se. Není to pravda. Kouzla vám říkají že abyste mohli čarovat musíte ve výsledek věři a přitom přesvjedčíte sami sebe že se povedlo i když to byla jen náhoda nebo vaše představivost.
Příští téma bude Ježíš a (jeho nepodložená představa) Bůh.

Těším se, že si přečtete další přednášky a komentáře pošlete na email.

S přáním pevného zdraví Zdeněk Šimůnek
14let 1z dějepisu 1z chemije 2z fyziky a IQ 110.

32 terezka terezka | 2. října 2009 v 17:03 | Reagovat

hm podle mně je to všechno pravda :-)

33 b2kb2k b2kb2k | E-mail | 31. října 2009 v 18:19 | Reagovat

ja sem angel

34 Lara Lara | 12. prosince 2009 v 16:57 | Reagovat

andělé jsou podle mě nadpřirozené bytosti které plní vůli vyšší moci což může být cokoli např.osud,bůh

35 Lara Lara | 12. prosince 2009 v 16:59 | Reagovat

[31]:jistě toto je vědecké vysvětlení ale stejně jako v dávných dobách i dnes lidé potřebují věřit

36 Lara Lara | 14. prosince 2009 v 11:07 | Reagovat

andělé jsou prostě cool

37 blabla blabla | 20. prosince 2009 v 14:39 | Reagovat

nic proti křes´tanům ale proč sem lezete a radši si nečtete doma v Bibli
:-D  :-D  :-D  :-D

38 H2O H2O | 7. února 2010 v 0:43 | Reagovat

sem anděl co tě dostal na povel.... ojééé ojééé

39 Nikola Nikola | 13. února 2010 v 14:30 | Reagovat

ne matěj ale matouš

40 Ruda Ruda | E-mail | 24. února 2010 v 20:51 | Reagovat

[5]: prosim vas odpovezte mi ja verim v Boha driv jsem se i modlil ale ted nako na to zapominam nebo jsem se proste nemodlil.. obcas si taky kladu otazky jestli mam byt spatny, podvadet a nebo byt poctivy pravdomluvny atd... moje prababicka veri strasne moc v Boha a ja tez hodne moc mi toho vypravela co zazila nadprirozeneho.. a blazen neni tak ji verim a take verim v Boha.. uz od 7 let se o ni staram mam ji moc rad a vzdycky mi rika ze za to ze se o ni staram a ze mam soucit se starymi lidmi tak ze se me Buh neopusti. byl jsem jednou sam v kostele a citil jsem takovy strasne moc krasny pocit ani si to neumite predstavit a potom se mi splnilo moje prani:) .. ale chci se vas zeptat jestli astralni svet nejak souvisi z Bozskym svetem?

41 Jirka Jirka | 28. února 2010 v 2:11 | Reagovat

[5]: Nemohu s tebou souhlasit. Víru v boha nepokazil Satan, ale církev, v podstatě největší zlo na zemi. Víra je v každém z nás. Také bychom se neměli omezovat nebem a zemí, jde tu o celý vesmír. Nesnažte se vidět boha, protože bůh je vše kolem nás, on je veškerá energie. Pokud někdo vidí anděla, je to jeho zhmotněná představa. Neomezujme se materiální představou. Stačí, že anděli cítíme a slyšíme je, nemusíme je vidět...

42 Pheobe Pheobe | E-mail | 13. března 2010 v 23:19 | Reagovat

Boha si každý představuje jinak.Pro někoho je to člověk, pro někoho je to nějaká neviditelná energie a pro někoho to může znamenat jen malé světlo.Každý ma jinou představivost.A s anděli je to totéž můžete si je představit jako rozmazanou osobu, člověka v plášti s kterého padá peří a nebo jakou vzduch který s vámi neustále je.

43 Deine Deine | Web | 19. března 2010 v 14:50 | Reagovat

ahoj...vážně super blog o magii :) tady jsem začínala  lidičky kdyby jste se nudily koukněte na náš blog začínáme taky o tajemnu atd. a čím víc lidí tím lepší :) děkuju

44 oliverix oliverix | 26. dubna 2010 v 23:57 | Reagovat

[31]: já mám svoji víru v posmrtný život a co máš ty?

45 Marie Marie | 8. září 2010 v 13:46 | Reagovat

[5]:2 Blanka: Jen tak mimochodem Pavel taky v Bibli říká, že: "Ženy vaše v schromážděních ať mlčí, nebo nedopouští se jim mluviti, ale aby poddány byly, jakž i zákon praví. Pakli se chtí čemu naučiti, doma mužů svých nechať se ptají. Nebo mrzká věc jest ženám mluviti v shromáždění." (Korintským 34 a 35)Hodně štěstí na cestě za poznáním :-)

46 P. P. | 6. října 2010 v 11:17 | Reagovat

[3]: promin ale když napíšeš  víc než 100|% tak to ZNAMENÁ O% :-D  :-P

47 dd dd | 16. října 2010 v 8:24 | Reagovat

www.coskockami.estranky.cz

48 KulišaČČČka KulišaČČČka | 17. října 2010 v 16:46 | Reagovat

Skvělééééééé :-D

49 U Všech Andělů U Všech Andělů | 1. prosince 2010 v 15:37 | Reagovat

[5]: Jéé, tady to někdo vůbec nepochopil :-D !!! A já to opravdu nebudu!

50 MM MM | 6. prosince 2010 v 10:21 | Reagovat

musime si uvedomit, ze Boha jsme si pritahli do sveho srdce tím, že jsme v něj uvěřili. Dali jsme mu tu možnost, aby v nás ožil naplno. Když budeme věřit v Ďábla a démony, dáváme jim stejnou možnost. Všichni přece víme, že skutečná je jen láska a dobro. soustřeďme se na to! Zlý protějšek Boha nebude existovat, protože mu nedáme možnost. Tímto uvědoměním se zbavíme strachu a budeme volní. Nevěřte ve zlo, zavrhněte jej!

51 PENTA PENTA | 18. prosince 2010 v 10:10 | Reagovat

no musim tu zpochibnit dva týpky,PRAVDA a no fear!!! ..tak nejdřív no fear!!! ty si mi kamarade slušnej kosek ..nechtěj mě potkat..a ani nikoho z Penty..sem mírumilovnej ale tobě bych rád prohryzal tepnu..a dále a je tu PRAVDA ..tak hele ..upřímně z těch lidí co t u píšou několik z nich co se tomu věnuje dýl než 5 let tak asi ví..nezajíma mě co maš ve škole a jaký maš IQ ale nevzdělanej si asi dost..neznaš tyhle věci tak o nich nepiš..ty si asi necejtil v rukach PSI energii..neviděl aury ostatních ..nezažil běsnění nelidske duši..neviděl pirokinetika zapalovat svícny či větší věci..neviděl telekinetika ohejbat lžíce a další věci..tohle sou věci co dokážeš za dobu zhruba 5 let ..pokud na ně máš talent tak dřív..je zbytečný ti to říkat si jen člověk..nemám lidi rád..ale ty si přímo ukázkovej člověk..hloupej moderní a zkaženej..hodně štěstí..a co se týče tady andělu ..už sem s nim mluvil..ale nevyužívam ho k tomua by mi pomáhal..nepřiklánim se k žadnýmu naboženství..sem oddanej přírodě a starým umněním..nesnášim satanisty ale neptejte se proč ..z hlouby duše a od malička..nevim proč..a nesnašim moderní lidskost...-.zkuste místo sedění u počítače..jít nebo aspoň využít ten počítač k tomu a spojit se z někim kdo se tomu dýl věnuje ..naučit se a dozvědět se od něj něco..a taky zkuste jít dolesa a spojit se s tamnějšími duchy ..nádhera a obzvlašť večer..držte se lidi ať kořeny vam ve vaší cestě pomáhají,jmenem Penty se loučím

52 moonprincess moonprincess | E-mail | Web | 22. prosince 2010 v 19:01 | Reagovat

naprosto souhlasím s honzou,to samé bych řekla i já.Možná že to zní fakt bláznivě ale odpovědi na všechny své otázky můžeš najít v koráně,je to opravdu svatá a pravdivá kniha sepsaná bohem.Nechci někomu něco v vnucovat ale kdyby jste si ji přečetli,opravdu by vás uchvátila.
I přesto že islám všichni urážejí a říkají že ti co uctívají islam jsou všichni teroriste(coz neni pravda),Jaktoze ma islam stale vice a vice privrzencu?Dokazete mi vysvětlit nekdo proc to tak je?rika se ze islam je tyrani zen,tak jakto ze stale pribyva vic a vic vericich? a hlavně to jsou zeny........Asi proto ze islam je opravdu nejspravnejsi nabozenstvi,vsichni rikaji ze islam je zlocin a ani pritom nevi co je vlastne v koranu napsane!!!!!!!!!!!Vira cloveka je opravdu velmi silna a clovek musi byt silnejsi nez dabel,on je silnejsi,protoze veri v boha a ti co v nej neveri jsou v ..........
Jiste ze buh stvoril vsechno!!!!!!!!!
vzdyt je to buh!!!!!!!!
krestanstvi je napul spravne a napul spravne nabozenstvi.
ta cast ze marie porodila a zustala pannou,ta taky ale kdo rika ze to byl syn bozi?vzdyt je to blbost!
jedni rikaji ze otcem jezise je josef  a jedni rikaji ze je to buh!!!!!bez urazky ale krestanstvi je uplne rozvracene a nespravne.Da se  rict ze vim toho hodne o nabozenstvi islamu krestzanstvi i zidovstvi,jestli mate otazky napiste mi naemail nebo na blog

53 andromache andromache | 22. prosince 2010 v 19:02 | Reagovat

no fear: Jdi do prdele!!!!!!!!!!

54 moonprincess moonprincess | 22. prosince 2010 v 19:09 | Reagovat

zdenek simunek: Musim s te bou naprosto nesouhlasit!!!!!!!!!Jak vnikl asi svet a vubec vesmir?To si myslis ze vsechno vzniklo jen nahodou,jen tak?Tak to ne!
Ja se ridim rcenim? Nahody nejsou nahodne!
Nemuzes se proste presvedcit o necem co neni pravda a jestli jo tak v tom zase hraje roli dabel,
nerikej mi ze se ti nikdy nesplnilo zadne prani!!!!!!!!!
15 let,same jednicky ze vseho(fakt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) :-D

55 moonprincess moonprincess | 22. prosince 2010 v 19:13 | Reagovat

MM :svata pravda
Ruda :vse nadprirozene souvisi s bohem
to dobre s bohem a to spatne s dablem
jsi  na spravne ceste :-D

56 Archandělka ♥ Archandělka ♥ | 3. ledna 2011 v 18:32 | Reagovat

Tohle je vše naprostá pravda!!!!!!! A hádejte se semnou kdo chcete asi o tom moc nevíte!!!!!!! Hlupáčci! Měly byste se dozvědet víííc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;-)

57 Charmed Charmed | 12. února 2011 v 21:56 | Reagovat

[6]:To je věc pohledu a víry píšeš pouze o špatných andělech a to je blbost kdo věří v dobré andělé poslané bohem aby nám plnili naše přání a chránili nás tak tomu slouží právě Ti!!Já mám andělé na které se mohu spolehnout a dějuji za ně bohu!Vše má spojitost Bůh,andělé,vesmír jde pouze o to jak tomu věříš nelze uvěřit pouze po přečtení nějákého článku o,,něčem" každá víra každého člověka s čistou duší je správná Bůh nám dal totiž na výběr takže nenábádej nikoho at nevěří v andělé pokud se cítí dobře a smysluplně a cítí jejich přítomnost pak jim neber jejich víru!!a nikdy nikomu nenut tu svoji!!

58 Charmed Charmed | 12. února 2011 v 21:58 | Reagovat

[40]:Jasně,že souvisí je to jedno a to samé

59 Page Page | 12. února 2011 v 22:05 | Reagovat

[10]:Můžeš nám říct kdy a z jaké léčebny jsi utekl??jelikož takového idiota nevymyslí ani tvůrci hororů.Je vidět tvá zlost takže jsi dost oslaben a nějáké Tvoje primitivní prokletí nemá žádnou sílu pouze si se pořádně ztrapnil a zřejmě i zapoměl vzít si svoje léky na uklidnění :-D  :-D  :-D mě teda nenasereš

60 Mystik Mystik | E-mail | 12. května 2011 v 12:57 | Reagovat

pěkný článek :D

61 Marlin Marlin | Web | 19. srpna 2011 v 19:02 | Reagovat

Brrr...nesnáším anděly!!! :-!

62 Daisuke Daisuke | 18. září 2011 v 1:22 | Reagovat

Věřím, že každý má svého strážního anděla. Můj kámoš svýho strážního anděla vídá ve snech. Naučil se i s ním mluvit. Jednou jsem byl u něj a vyptával jsem se ho na podrobnosti.... co mu jeho anděl říká a tak. Chtěl jsem i po něm aby se zkusil spojit i s mým andělem. Povedlo se mu to. Říkal mi že slyší jiný hlas. Myslel sem že si ze mě dělá srandu a tak sem položil otázku na kterou by neznal odpowěd. Ale k mýmu překwapení jí věděl do nejmenších podrobností. Ptal jsem se co bych mohl udělat abych se s ním taky domluwil. Zatím se mi to nepodařilo.... což mě zklamalo. Ale stále to zkoušim a nepřestáwam doufat že se mi to podaří... Mám rád swýho anděla... mám rád i Boha... wěřím na něj... a doufám že mě neopustí... v poslední době totiž nevím co dál.... jsem hrozně citlivý... nemůžu vidět jak někdo trpí... :-(  :-(  :-(
Ale díky kámošowi jsem poznal že andělé existují.... ale když někdo zawrhne swýho anděla.... nejen že mu tím ubližuje.... zranuje ho.... ale zranuje i sám sebe. Lidé bez anděla jsou zranitelnější.... popřemýšlejte.... život je přece o tom myslet. ;-)  ;-)  :-(  :-)  :-(  :-)

63 Kamila Kamila | 6. srpna 2012 v 17:26 | Reagovat

[31]: Možná máš takový názor, ale nějaké věci se nedají vysvětlit vůbec, ale rozhodne se nedá vysvětlit proč neumíš česky ... propadala si snad z češtiny ??? ... zopakuj si zakladní pravidla Českého pravopisu napřed ! ;-)

64 Kamila Kamila | 6. srpna 2012 v 17:29 | Reagovat

... Omlouvám se propadal... ale i tak to tě neomlouvá... i při tvým IQ :-)

65 Aravis Aravis | E-mail | 11. března 2013 v 12:05 | Reagovat

Chci se vyjádřit k tématu nade mnou - jedni říkají, že Bůh je ten pravý, a andělé jsou jeho služebníci, jiní zas, že Lucifer a andělé jsou jeden celek. Nehodlám to nijak vyvracet a nehodlám to ani nijak potvrzovat- ano- možná, že ve svém přesvědčení věřím, že Lucifer kdysi byl andělem, ale jsem zase v přímém rozporu s tím, že padlí andělé jsou démony- nemyslím si že jsou démony- řekla bych jen, že na začátku, si andělé mohli vybrat - jestli jít k Bohu, anebo k Luciferovi, jenž vyvolal vzpouru. Podle mne jsou padlí andělé ti co jsou na straně Lucifera, ovšem nejen ti. Přemýšleli jste někdy třeba nad tím, že i andělé chtějí být nestranní?Podle mě jsou to ti, jenž si tehdy nezvolili ani jednu stranu, a Bůh je nechal padnout spolu s "pekelnými" anděly,jako nevěřící. Pokud jde o démony, mé teorie jsou naprosto odlišné- podle mne, byly něčím nedokonalým- něčím, co se stvořiteli nepovedlo a tak to vyhodil jako odpad- do zlého a studenéhosvěta bez slunce, pocitů, zvuků a jiných věcí nám tak blízkých. To, co teď známe my, znali i oni, ale jako nepovedeným, jim to bylo odepřeno. Jen díky tomu, že na tu krátkou chvíli poznali co je to cit, teplo, a láska se chtějí dostat do našeho světa, kde jsou znázorněni jako démoni z podsvětí, jako ti ohavní. Navíc si myslím, že nejde o to, jak a koho nazvete- jako příklad postačí samotný Bůh - je v mnoha kulturách volán mnoha jmény a mnoho lidí ví že ho viděli, poznali, zkontaktovali nebo jím jsou poznamenaní- ale podle mě je jedno jakým jménem jej voláme- mé přesvědčení je to, že stačí věřit. Pokud bude třeba jen jediné malé dítě věřit, že bludička je, tak bude. To samé je s Božstvy- pokud v něj věříte, je jedno jak jej nazvete- pokud ve vašem volání bude upřímná, čistá a neochvějná víra v toho koho voláte, tak vás uslyší. Pokud jde o mě, tak pro mne platí, že nevím čemu věřit- v tomto, se mi naskýtá o mnoho víc moudrosti než se zpočátku zdá. Ma Sehrennas přátelé, ať nad vámi váš stvořitel bdí.

66 Norrora Norrora | E-mail | Web | 23. prosince 2013 v 23:49 | Reagovat

[1]: Např. v Bibli, co máme doma není pořádně zmíněné narození Ježíše. Záleží na překladu a konkrétním vydání.

67 Luu Luu | 8. února 2014 v 17:11 | Reagovat

[5]: To, co píšeš, je neskutečná hloupost. Ale jak už to tak bývá, každý jsme na jiné frekvenci...

68 asdv asdv | 17. dubna 2014 v 8:23 | Reagovat

Visit amyjerseys.com for the largest selection of New England Patriots jerseys. We are your number one source for men, women, and kids' Patriots jerseys. Whether you get a 12 Tom Brady Jersey or get one customized with your name, New England Patriots jerseys are perfect for tailgates and gamedays. Don't miss out to get the new style this season! Honor the past with a Patriots throwback jersey. Don't forget about the jerseys of other Patriots like 87 Rob Gronkowski Jersey, and Danny Amendola. A Nike Patriots jersey is a must-have! The New England Patriots Nike jerseys feature revolutionary lightweight uniform technology with the iconic Nike swoosh logo. Browse Nike elite (authentic), limited (premier), and game (replica) styles. Make sure the jersey fits by comparing NFL jersey sizing and features. amyjerseys.com is your Cheap source for all China jerseys.

http://www.americansportline.com/new-football-jerseys-new-england-patriots-jerseys-c-1_33.html

http://www.americansportline.com/

69 xxxxx xxxxx | 22. srpna 2014 v 14:04 | Reagovat

Co když my jsme padlí andělé,kteří si nevybrali cestu dobra nebo zla?
Tudíž nás Bůh seslal na Zem,aby jsme si tu cestu vybrali.

70 lecitel lecitel | E-mail | 4. července 2015 v 22:21 | Reagovat

to si snad delate srandu ne?????
ani buh ani satan nejsou do magie jsem byl soupnut jako mali dite a za tech par let co ji provozuji jsem se setkal z duchy, carodejnicemi jo a svetlonosi. Ps. Svetlonos a lecitel je v praxi to same jenom svetlonos s vama muze manipulovat. Ale i na to je lehka obrana. Jo a pokud jde o zivot po smrti tak se tomu rika REINKARNACE. Zadny nebe ani peklo neni -_- ale to by jste snad jako zkuseni maci meli vedet ne??????

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama